δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοUNMANNED AERIAL VEHICLES FOR GEOLOGICAL APPLICATIONS (EN)

Argyropoulos, N.G.
Koukouvelas, I.
Nikolakopoulos, K.G.

Οι τεχνικές της Τηλεπισκόπησης και της Φωτογραμμετρίας ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν σε γεωλογικές εφαρμογές. Η πρόοδος της τεχνολογίας των μη Επανδρωμένων Αέριων Οχημάτων (UAV), σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη μείωση του κόστους απόκτησης των και την αυξημένη διαθεσιμότητα φωτογραμμετρικού λογισμικού, καθιστούν ολοένα και πιο δημοφιλή την επιλογή τους για μικρής έκτασης και μεγάλης κλίμακας χαρτογραφήσεις. Με τη χρήση των UAVs σε χαρτογραφήσεις, ξεπερνιούνται τα προβλήματα του αυξημένου κόστους, της κατανάλωσης χρόνου και των πιθανών δυσκολιών στην προσβασιμότητα –λόγω απότομου αναγλύφου. Σε αυτή τη μελέτη, ένα εξακόπτερο UAV το οποίο φέρει δύο κάμερες, χρησιμοποιείται γα την παρακολούθηση δύο πολύπλοκων –από πλευράς τοπογραφίας- περιοχών στη Δυτική Ελλάδα. Ένα λατομείο ασβεστολίθου και μία κατολίσθηση επί αμμοαργιλωδών ιζηματογενών πετρωμάτων. Και οι δύο περιοχές χαρτογραφήθηκαν με τη βοήθεια τοπογραφικών οργάνων, όπως ταχύμετρα και γεωδαιτικά GPS, όπως επίσης και με το προαναφερθέν UAV. Τρισδιάστατα μοντέλα δημιουργήθηκαν και για τις δύο περιοχές 1663 με τη χρήση ειδικού φωτογραμμετρικού λογισμικού. Για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων, πολλαπλοί στόχοι τοποθετήθηκαν στο έδαφος και μετρήθηκαν με τη βοήθεια διαφορικού GPS για να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εδαφικού ελέγχου. Οι στόχοι αυτοί με γνωστές συντεταγμένες μπορούσαν εύκολα να εντοπιστούν στις υψηλής ανάλυσης αεροφωτογραφίες, και να χρησιμοποιηθούν στην φωτογραμμετρική διαδικασία για να διατηρηθεί χαμηλό το σφάλμα RMS, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας και ορθοεικόνων. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε το κατά πόσο οι όποιες παραμορφώσεις προκαλούνται από τον ευρυγώνιο φακό των καμερών επηρεάζουν τη συνολική γεωμετρική ακρίβεια των μοντέλων. Τέλος, τα τρισδιάστατα μοντέλα συγκρίθηκαν με τις τοπογραφικές μετρήσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη. (EL)
Remote Sensing and photogrammetric techniques have always been used in geological applications. Current advancements in the technology behind Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), in accordance with the consecutive increase in affordability of such devices and the availability of photogrammetric software, makes their use for large or small scale land mapping more and more popular. With the UAVs being used for mapping, the problems of increased costs, time consumption and the possible accessibility problems -due to steep terrain-, are all solved at once. In this study, a custom-made UAV with 2 cameras onboard, is used to monitor two complex –regarding their topography- regions in Western Greece. One open pit limestone mine and a landslide occurring on sandy-clayous sediments. Both regions were mapped using surveying instruments like tachymeters and geodetic GPS, as well as using the aforementioned UAV system. 3D models of both regions were created using off-the-shelf photogrammetric software. For the creation of the 3D models, multiple targets were placed on the ground, to indicate GCPs with precisely known coordinates that could be identified in the high-resolution air photos, in order to maintain low Root Mean Square Error, while creating the DSMs and Orthophotos. In addition, the fish-eye effect caused by the cameras’ wide-angle lens was taken into consideration, regarding whether or not it affects the models’ overall geometric accuracy. Finally, the 3D models were compared to the survey measurements and the results are presented in this paper.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κατολίσθηση (EL)
Λατομείο (EL)
αεροφωτογραφίες (EL)
παρακολούθηση (EL)
open-pit mine (EN)
Landslide (EN)
monitoring (EN)
airphoto UAV (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1662-1671 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1662-1671 (EN)

Copyright (c) 2017 K.G. Nikolakopoulos, I. Koukouvelas, N.G. Argyropoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.