δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCOPPER ACCUMULATION IN VINEYARD SOILS FROM NEMEA, GREECE (EN)

Fligos, G.
Panagiotou, M.
Massas, I.
Kelepertzis, E.
Argyraki, A.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το μέγεθος και τη σημασία της συσσώρευσης χαλκού σε ασβεστούχα εδάφη αμπελώνων στη Νεμέα της Ελλάδας, ως αποτέλεσμα της εντατικής εφαρμογής χαλκούχων μυκητοκτόνων. Συλλέχθηκαν επιφανειακά (0-20 cm) δείγματα εδαφών από 40 αμπελώνες αντιπροσωπεύοντας το σύνολο της γεωργικής γης της Νεμέας το οποίο είναι αφιερωμένο στην αμπελοκαλλιέργεια. Επίσης, σε 20 τυχαία επιλεγμένους αμπελώνες συλλέξαμε έδαφος μέχρι το βάθος των 50 cm. Στα εδαφικά δείγματα προσδιορίστηκαν βασικές ιδιότητες των εδαφών. Οι συγκεντρώσεις του χαλκού (33.1 - 291 mg kg 1 ) στους αμπελώνες της Νεμέας είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται σε εδάφη αμπελώνων και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ο χαλκός έχει μετακινηθεί σε βαθύτερες στρώσεις του εδάφους με τα επίπεδά στο βάθος 50 cm να παραμένουν υψηλότερα από τις γνωστές συγκεντρώσεις αναφοράς, πιθανόν ως αποτέλεσμα της ανατάραξης του εδάφους λόγω καλλιεργητικών τεχνικών (άροση).H εκχύλιση των διαθέσιμων μορφών του χαλκού επιτεύχθηκε με τη βοήθεια του εκχυλιστικού DTPA. Δεν εντοπίσαμε διαφορές στη διαθεσιμότητα χαλκού ανάμεσα στα 2193 επιφανειακά δείγματα εδάφους και στα δείγματα βάθους 50 cm. Προτείνονται ο έλεγχος της εφαρμογής και η αποφυγή υπερβολικής χρήσης χαλκούχων μυκητοκτόνων διασφαλίζοντας ότι η συσσώρευση του χαλκού στα εδάφη να μην φτάσει σε επίπεδα που να εμποδίζουν την ανάπτυξη φυτών. (EL)
We present for the first time the extent and magnitude of Cu accumulation in calcareous vineyard soils from Nemea, Greece, as result of intensive application of Cu-based fungicidal sprays. Surface (0-20 cm) soil samples were collected from 40 vineyard plots covering the whole agricultural region of Nemea devoted to viticulture. In 20 randomly selected vineyards, we also collected soil at 50 cm depth. Major soil properties were determined (pH, electrical conductivity, organic carbon and equivalent calcium carbonate contents, particle size distribution). Copper concentrations in Nemea vineyard soils (33.1 - 291 mg kg 1 ) were similar to those reported in the soils of vineyards in other parts of Europe. Copper has migrated down the soil profile since the levels at 50 cm depth are higher than the known background concentrations, probably as result of soil disturbance by tillage practices. We did not find differences in Cu availability between the surface and deep soil samples after applying the DTPA chemical extraction. The DTPA-extracted Cu concentrations were largely dependent on the total soil Cu content. The excessive application of Cu-based fungicides should be avoided with the aim to ensure that Cu accumulation does not reach levels that may inhibit plant growth. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκχυλίσεις (EL)
βαρέα μέταλλα (EL)
ρύπανση εδάφους (EL)
αγροτικές δραστηριότητες (EL)
agricultural activities (EN)
heavy metals (EN)
soil contamination (EN)
chemical extractions (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-28


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2192-2199 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2192-2199 (EN)

Copyright (c) 2017 E. Kelepertzis, I. Massas, G. Fligos, M. Panagiotou, A. Argyraki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.