δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοINTERACTION OF CLAY MATERIALS WITH LEAD IN AQUEOUS SOLUTIONS (EN)

Chryssikos, G.
Stamatakis, M.
Kypritidou, Z.
Argyraki, A.

Πέντε αργιλικά υλικά χαρακτηρίστηκαν με XRD, XRF, FTIR και SEM και μελετήθηκαν συγκριτικά ως προσροφητικά υλικά για την απομάκρυνση ιόντων μολύβδου από υδα τικά διαλύματα. Αυτά είναι παλυγορσκίτης, σμεκτίτης και παλυγορσκίτης/σμεκτίτης απ ό τη Μακεδονία (Ελλάδα), καθώς επίσης μοντμοριλλονίτης από την Κίμωλο (Ελλάδα) και παλυγορσκίτης από τη Δυτική Αυστραλία. Παράγοντες που ελέχθησαν ήταν η ποσό τητα του προσροφητικού μέσου, το pH του αρχικού διαλύματος και ο χρόνος αλληλεπί δρασης των δύο υπό σταθερή θερμοκρασία 22 οC και συγκέντρωση μολύβδου (50mg/ L). Η μεικτή παλυγορσκιτική/σμεκτιτική άργιλος επέδειξε τη μεγαλύτερη αποτελεσματι κότητα ως προς την απομάκρυνση του Pb2+ . (EL)
Five bulk clay samples were characterized by XRD, XRF, FTIR and SEM and tested for their effectiveness in removing lead ions from aqueous solutions. These were pal ygorskite, smectite and mixed palygorskite/smectite clays from Macedonia, Greece, as well as a montmorillonite-rich sample from Kimolos, Greece, and a palygorskiterich sample from Western Australia]. Lead removal was investigated as a function of the pH and ionic strength of the suspensions, the amount of sorbent and time, at con stant Pb2+ concentration (50mg/L) and temperature (22oC). The greatest potential fo r Pb2+ removal was found for the natural palygorskite/smectite clay (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παλυγορσκίτης (EL)
μόλυβδος (EL)
σαπωνίτης (EL)
απομάκρυνση (EL)
μοντμοριλλονίτης (EL)
montmorillonite (EN)
palygorskit (EN)
removal (EN)
, smectite (EN)
lead (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-28


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2221-2230 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2221-2230 (EN)

Copyright (c) 2017 Z. Kypritidou, A. Argyraki, G. Chryssikos, M. Stamatakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.