δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοGEO-ELECTRICAL MAPPING OF BEACHROCK IN VATERA BEACH, LESVOS (EN)

Velegrakis, A.
Hasiotis, T.
Meligonitis, R.
Galanopoulos, D.

Tο Beachrock (Br ή παραλιακοί ψαμμίτες) εμφανίζεται σε παράκτιες ζώνες και έχει σύνθετο ρόλο όσον αφορά στη μορφοδυναμική εξέλιξη τους. Αν και το Br έχει μελετηθεί ευρέως, ωστόσο, δύο βασικά θέματα χρήζουν επιπρόσθετης έρευνας. Το πρώτο αφορά στη σημασία της αλληλεπίδρασης του δυναμικά μεταβαλλόμενου παράκτιου περιβάλλοντος με την χρονικά μεταβαλλόμενη επιφανειακή και υπόγεια υδρογεωλογική ισορροπία. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τη χωρική κατανομή και την εξέλιξη του Br σε σχέση με συγκεκριμένο περιβάλλον που το “φιλοξενεί”. H παρούσα εργασία αναδεικνύει τη μέθοδο της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους, ως ένα σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στη μελέτη των παραπάνω προβληματισμών. Η έρευνα περιέλαβε μετρήσεις με τη γεωηλεκτρική μέθοδο συνεχούς ρεύματος κατά μήκος δύο τομών στην παραλία των Βατερών της Λέσβου, όπου παρατηρούνται σημαντικές επιφανειακές εμφανίσεις Br. Πραγματοποιήθηκαν δώδεκα γεωηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις, με ανάπτυγμα ηλεκτροδίων Axial Pole-Dipole. Οι μετρήσεις της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης επέτρεψαν μία έμμεση εκτίμηση του TDS, το οποίο απεικονίζει την διεπιφάνεια γλυκού-θαλασσινού νερού. Κατά την ερμηνεία του γεωηλεκτρικού μοντέλου αναδείχθηκαν δύο σχηματισμοί που αντιστοιχούν σε Br. Ο πρώτος αποτελεί επέκταση του Br προς την ξηρά και ο δεύτερος πιστεύεται ότι είναι Br σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης. (EL)
Beachrock (Br) is encountered on the coastal zones, playing an important but also complex role in their morphodynamic evolution. Although Br has been widely studied, two important issues require further investigation. The first concerns the importance of the interaction of the dynamically changing coastal environment with the temporal changing surficial and underground hydrogeological balance. The second has to do with the spatial distribution and the evolution of Br with respect to the specific “host” coastal zone geo environment. This paper designates the electrical resistivity method as a tool that contribute in arguing in the abovementioned issues. The research comprised subsurface measurements with the DC resistivity method along two profiles located on Vatera beach (Lesvos Island), where there is a significant Br outcrops. Twelve geoelectric soundings were carried out using the Axial Pole-Dipole electrode array. The electrical resistively measurements permitted an indirect estimation of TDS, which depicts the coastal interface of fresh water - sea water. The interpreted geoelectric model shows two thin formations attributed to Br. The first is the inland extension of the Br outcrop and the second it is believed to be a primary stage of Br build up. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

παράκτια ζώνη (EL)
γεωφυσική έρευνα (EL)
beachrock (EL)
Λέσβος (EL)
coastal zone (EN)
prospecting (EN)
Lesvos (EN)
geophysics (EN)
beachrock (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-28


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2323-2331 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2323-2331 (EN)

Copyright (c) 2017 R. Meligonitis, D. Galanopoulos, T. Hasiotis, A. Velegrakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.