Ο ρόλος της παγκόσμιας ανάπτυξης της Κίνας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος της παγκόσμιας ανάπτυξης της Κίνας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον (EL)

Μαναλτζή, Φαίη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Η παρούσα εργασία μελετά τη θέση της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία, πως επηρεάζεται από τις οικονομικές εξελίξεις σε αυτή αλλά και πόσο την επηρεάζει. Αναλύονται μακροοικονομικοί δείκτες που αναδεικνύουν την πορεία της οικονομίας της Κίνας από το 2000 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια υπάρχει συγκριτική μελέτη των οικονομιών των δύο ισχυρότερων οικονομικά χωρών. Μελετάται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την κρίση η κάθε χώρα. Έπειτα παρουσιάζεται ο ανταγωνισμός και ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ. Η Διπλωματική Εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων.Σε όλη τη μελέτη παρεμβάλλονται διαγράμματα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση των συμπερασμάτων.
The present work studies the place of China in the world economy, that it is influenced by the economic developments in this but also how many it influences him. Are analyzed macroeconomic indicators that elect the course of economy of China from 2000 up to today. Afterwards exists comparative study of economies of two more powerful economically countries. Is studied the way with which faced the crisis each country. Then are presented the competition and the commercial war between China and USA. The Diplomatic Work is completed with the presentation of conclusions. In the all study are interfered diagrams, where this is judged essential, aiming at the better depiction of conclusions.

masterThesis

Development of China (EL)
Κινεζική ανάπτυξη (EL)
China Economy (EL)
Κινεζική οικονομία (EL)
Ανταγωνισμός Κίνας-ΗΠΑ (EL)


2015


2015-11-19T10:57:42Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.