Ανάπτυξη λογισμικού υποστήριξης διαδικασίας δικτυακής ανάλυσης για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίου έργων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη λογισμικού υποστήριξης διαδικασίας δικτυακής ανάλυσης για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίου έργων (EL)

Ρόκου, Ελένη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Ένα Χαρτοφυλάκιο (Portfolio) έργων είναι μια συλλογή από έργα, προγράμματα και άλλες δραστηριότητες, που διαχειρίζονται από τον οργανισμό ως σύνολο και αποσκοπούν στην επίτευξη στρατηγικών στόχων. Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, την έγκριση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τα συστατικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου έτσι ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι του οργανισμού. H Πολυκριτήρια ή Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων (multiple criteria decision analysis - MCDA) αποτελεί έναν από τους ιδιαίτερα εξελισσόμενους χώρους της επιχειρησιακής έρευνας. H Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων έχει ως στόχο τη μοντελοποίηση και ανάλυση προβλημάτων λήψης απόφασης λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλά και συχνά συγκρουόμενα μεταξύ τους κριτήρια και εναλλακτικές λύσεις και μπορεί να βρει εφαρμογή κατά την ιεράρχηση των έργων ενός χαρτοφυλακίου. Η εις βάθος μελέτη της βιβλιογραφίας των ανωτέρω χώρων οδήγησε, στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής εργασίας, στη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού, της ANP SOLVER™, η οποία δέχεται σαν είσοδο σειρά κριτηρίων και εναλλακτικών λύσεων (στοιχεία χαρτοφυλακίου έργων), καθώς και τις συσχετίσεις μεταξύ αυτών και καθοδηγεί το χρήστη (ανώτερη Διοίκηση οργανισμού) στην κατά ζεύγη σύγκριση κριτηρίων και εναλλακτικών, καταλήγοντας στην εξαγωγή της προτεινόμενης «βέλτιστης» λύσης (πιο σημαντικό στοιχείο του χαρτοφυλακίου) και της αξιολογικής κατάταξης των υπολοίπων. Η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε για το πρόβλημα της διοίκηση έργων χαρτοφυλακίου (ιεράρχηση έργων) με βάση τα κριτήρια και τις συσχετίσεις που εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανάλυση. Έχοντας ένα σύνολο ομαδοποιημένων κριτηρίων επιλογής έργων και των διαθέσιμων για επιλογή έργων, έγινε εισαγωγή των στοιχείων στην εφαρμογή και εφαρμόστηκε η διαδικασία δικτυακής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν υπέδειξαν τη σειρά προτεραιότητας με βάση την οποία πρέπει να γίνει η επιλογή των έργων για το σχηματισμό του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που τέθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη την κρίση του ειδικού που συμμετείχε στον καθορισμό σχετικής βαρύτητας των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων. Η εφαρμογή αφορούσε τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ερευνητικών έργων ενός ερευνητικού οργανισμού. Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα της έρευνας και η αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος.

masterThesis

Software development (EL)
Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων (EL)
Λογισμικό (EL)
Mcda (EL)
Project portfolio management (EL)
Χαρτοφυλάκιο έργων (EL)


2009


2015-11-19T10:57:43Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.