Εταιρική κοινωνική ευθύνη, διακυβέρνηση και οικονομική επίδοση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕταιρική κοινωνική ευθύνη, διακυβέρνηση και οικονομική επίδοση (EL)

Τζαμάκου, Ελένη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει την σχέση μεταξύ της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) και της Εταιρικής Οικονομικής Επίδοσης (ΕΟΕ). Η σημαντικότητα της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι ενώ η βιβλιογραφία που πραγματεύεται θέματα που αφορούν την ΕΚΕ, την επιχειρησιακή ηθική και την ΕΔ περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό εργασιών, μόνο ένα μικρό μέρος αυτών επιδιώκει να ενώσει τα πεδία αυτά. Άξιον απορίας είναι επίσης το γεγονός ότι ουσιαστικά όλες οι εμπειρικές μελέτες εστιάζονται στις Η.Π.Α. αγνοώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό κέντρο παγκοσμίως, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να καλύψει το κενό αυτό στην βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνεται μια περιεκτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ΕΚΕ: πώς και πότε ανέκυψε σαν ζήτημα, ποιες είναι οι κριτικές γύρω από αυτήν, πώς σχετίζεται με την επιχειρησιακή ηθική και την θεωρία των συμμετεχόντων (stakeholder theory) και πώς μπορεί να προσθέσει αξία στους οργανισμούς. Το Κεφάλαιο 3 αναδεικνύει ζητήματα σχετικά με την ΕΔ και την επιχειρησιακή ηθική: σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξαρτησία, δομή και ποικιλομορφία) και πακέτα αμοιβών των διοικητικών στελεχών. Το Κεφάλαιο 4 αναπτύσσει την μεθοδολογία της παρούσας μελέτης ενώ τα αποτελέσματα της παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5. Η διατριβή ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 6 το οποίο περιλαμβάνει τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

masterThesis

Corporate social responsibility (EL)
Διακυβέρνηση (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (EL)
Οικονομική επίδοση (EL)
Governance (EL)


2009


2015-11-19T10:57:44Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.