Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνοικτά δεδομένα και ΑΕΙ (EL)

Καραμήτσου, Αθανασία

aegean

Among the huge amount of the everyday produced data, that are stored and handled via the web, open data acquired great momentum in recent years. The trend towards transparency and digital interoperability has highlighted the value of open data, for which there aren’t any technological, legal or other restrictions on access and use, in the direction of better financial oversight and accountability and the development of innovations. The open data of a University can have a positive impact on participation, on acquirement of new knowledge, improve the efficiency and effectiveness of its services, develop innovative applications thus creating added value. In this paper we study the available open data from universities, locate practices and analyze their characteristics and develop a proposal to the University of the Aegean for public data offering. We propose Organizational Interventions such as Institutional and Technological ones and describe the disposal process and the critical factors for the success and the expected benefits.
Ανάμεσα στον τεράστιο όγκο δεδομένων που καθημερινά παράγονται, αποθηκεύονται και διακινούνται μέσω του παγκόσμιου ιστού τα ανοικτά δεδομένα αποκτούν μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια. Η τάση για διαφάνεια και ψηφιακή διαλειτουργικότητα έχει αναδείξει την αξία των ανοικτών δεδομένων, για τα οποία δεν υφίστανται τεχνολογικοί, νομικοί ή άλλοι περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση τους, στην κατεύθυνση της καλύτερης δημοσιονομικής εποπτείας και λογοδοσίας καθώς και στην ανάπτυξη καινοτομιών. Τα ανοικτά δεδομένα ενός Πανεπιστημίου μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει, την παραγωγή νέων γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών με αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Στην παρούσα εργασία μελετάται η διάθεση ανοικτών δεδομένων από Πανεπιστήμια, καταγράφονται οι πρακτικές και αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους και αναπτύσσεται πρόταση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την προσφορά δημόσιων δεδομένων. Προτείνονται Οργανωτικές Παρεμβάσεις όπως Θεσμικές και Τεχνολογικές και περιγράφεται η Διαδικασία διάθεσης καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία και τα αναμενόμενα οφέλη.

masterThesis

ανοικτά δεδομένα (EL)
licenses (EL)
άδειες χρήσης (EL)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EL)
University of the Aegean (EL)
open data (EL)


2016-03


2017-09-22T12:36:45Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.