Διδασκαλία του λεξιλογίου μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία: σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιδασκαλία του λεξιλογίου μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία: σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα (EL)

Χρισταντώνη, Βασιλική

aegean

The goal of this dissertation is to investigate L2 vocabulary learning by students with learning disabilities with an emphasis on students with dyslexia. The methodology of the study was based on secondary data, which was collected through articles books, journals and relevant websites. The main conlucsio n of this study is that the most effective ways dyslexic students can rely on in order to learn the vocabulary of a foreign/second language are multisensory learning, mind maps, total sensory-motor response, the reading method and personalized intervention. Multisensory learning involves the use of two or more senses through role-playing games, sensory-motor exercises, and word-learning cards. Mind maps help to visualize, link, structure, classify thoughts and relationships with each other. In the overall sensory-motor response, the new vocabulary is based on visual stimuli, imitations, gestures, movement. The reading method guides the reader to understanding. Finally, in personalized intervention students had more time to complete the tasks and were constantly given feedback re-educated by the teacher.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο εκμάθησης του λεξιλογίου μιας δεύτερης ξένης γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα σε μαθητές με δυσλεξία. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία συνελέγηκαν μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία συμπέρανε πως αποτελεσματικοί τρόποι εκμάθησης του λεξιλογίου μιας δεύτερης ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία αποτελούν η πολυαισθητηριακή μάθηση, οι χάρτες του μυαλού, η ολική αισθητηριακή-κινητική απόκριση, η μέθοδος της ανάγνωσης και η εξατομικευμένη παρέμβαση. Η πολυαισθητηριακή μάθηση περιλαμβάνει την χρήση δύο ή περισσότερων αισθήσεων μέσα από παιχνίδια ρόλων, κιναισθητικές ασκήσεις και κάρτες για την εκμάθηση λέξεων. Οι χάρτες του μυαλού βοηθούν στην απεικόνιση, τη σύνδεση, τη δομή, την ταξινόμηση των σκέψεων και των σχέσεων μεταξύ τους. Στην ολική αισθητηριακή-κινητική απόκριση, το νέο λεξιλόγιο βασίζεται στα οπτικά ερεθίσματα, τις μιμήσεις, τις χειρονομίες, την κίνηση. Η μέθοδος της ανάγνωσης καθοδηγεί τον αναγνώστη στην κατανόηση. Τέλος, στην εξατομικευμένη παρέμβαση οι μαθητές έχουν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες και ανατροφοδοτούνται συνεχώς από τον εκπαιδευτικό.

masterThesis

Πολυαισθητηριακή μάθηση (EL)
Vocabulary (EL)
Δυσλεξία (EL)
Dyslexia (EL)
Δεύτερη ξένη γλώσσα (EL)
Foreign/second language (EL)
Λεξιλόγιο (EL)
Multisensory learning (EL)


2018-01


2019-04-24T07:49:20Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.