Διερευνώντας τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας ως μέσo στη διδασκαλία της Ελληνικής σε πρόσφυγες και μετανάστες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοInvestigating the use of English as a medium in teaching Greek to refugees and migrants (EL)
Διερευνώντας τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας ως μέσo στη διδασκαλία της Ελληνικής σε πρόσφυγες και μετανάστες (EL)

Μιχαλαρέα, Βιργινία

aegean

The aim of the present research is to examine the experiences of educators and volunteers of refugees and immigrants in their efforts to cope with a new challenge, the teaching of Greek as a foreign language to special populations such as refugees and immigrants. The purpose of this research focuses on the examination of the use of another language as a medium of teaching Greek, but also as a medium of communication with learners. Particular emphasis is placed on the teaching methods followed by other refugee host countries, but also on problems encountered by educators and volunteers. The bibliographic review will compare the experiences of different educators and volunteers and will serve as a useful future tool for anyone involved in refugee and migrant education. The method of approach employed is research. The educators and volunteers involved in this research are sent a questionnaire, which is distributed electronically. The questionnaire analysis is performed through a descriptive analysis with the use of the IBM v.24 SPSS statistical software, where statistically significant data are generated. The sample of the survey is comprised of 60 educators and volunteers of refugees and immigrants, (46 women and 14 men) aged 25-60. The results showed a significant contribution of the English language to the teaching of Greek making its use maximal and inevitable. The educational background (42%) of the majority of learners has not completed primary education. 52.5% of the respondents stated they use English when they pose questions during teaching. 75% of the educators and volunteers claimed that the answers to the questions are in both languages. This contrasts with the 48.6% of the respondents who choose the English language for instructions on an exercise or subject that is being discussed in class.
Ο στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι να εξετάσει τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών και εθελοντών/-τριών προσφύγων και μεταναστών στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν σε μια καινούργια πρόκληση, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας επικεντρώνεται στην εξέταση της χρήση μιας άλλης γλώσσας ως μέσο διδασκαλίας της ελληνικής αλλά και ως μέσο επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διδακτικές μεθόδους που ακολουθούνται από άλλες χώρες φιλοξενίας προσφύγων αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και εθελοντές/--τριες. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση θα συγκρίνει της εμπειρίες διαφόρων εκπαιδευτικών και εθελοντών/τριών αποτελώντας ένα χρήσιμο μελλοντικό εργαλείο για οποιονδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση προσφύγων. Η μέθοδος προσέγγισης που ακολουθείται είναι ερευνητική. Ένα ερωτηματολόγιο διανέμεται ηλεκτρονικά σε εκπαιδευτικούς και εθελοντές/-τριες που συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα. Η επεξεργασία των ερωτήσεων εκτελείται μέσω περιγραφικής ανάλυσης με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου SPSS IBM v.24, όπου και στην πορεία προκύπτουν στατιστικά σημαντικά στοιχεία. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν εκπαιδευτικοί και εθελοντές/-τριες προσφύγων και μεταναστών στο σύνολό τους 60 άτομα (46 γυναίκες και 14 άνδρες), ηλικίας 25-60. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική συμβολή της Αγγλικής γλώσσας στη διδασκαλία της Ελληνικής καθιστώντας τη χρήση της μέγιστη και αναπόφευκτη. Το μορφωτικό υπόβαθρο (42%) της πλειοψηφίας των μαθητευομένων δεν έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 52,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα όταν απευθύνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Το 75% των εκπαιδευτών και εθελοντών/-τριών δήλωσε ότι η απάντηση που δίνουν στις απορίες είναι και στις δύο γλώσσες. Σε αντίθεση με το 48,6% των ερωτηθέντων που επιλέγει την αγγλική γλώσσα για τις οδηγίες μια άσκησης ή θέματος που συζητείται στην τάξη.

masterThesis

Ελληνικά (EL)
Migrants (EL)
Πρόσφυγες (EL)
Αγγλικά (EL)
Teaching (EL)


2018-07-04


2019-07-23T06:55:26Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.