Ανάπτυξη διεπιστημονικής διδασκαλίας για την συνδιδασκαλία βασικών εννοιών της κινηματικής και εννοιών της στατιστικής, σε τεχνολογικά εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη διεπιστημονικής διδασκαλίας για την συνδιδασκαλία βασικών εννοιών της κινηματικής και εννοιών της στατιστικής, σε τεχνολογικά εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον (EL)

Σιαφάκας, Βασίλειος

aegean

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές της διεπιστημονικότητας και των σύγχρονων θεωριών του κονστρουκτιβισμού, για την διδασκαλία εννοιών των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, και συγκεκριμένα της έννοιας της μέσης ταχύτητας και της έννοιας του μέσου όρου. Παράλληλα, διερευνώνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών με τις οποίες εισήλθαν στην τάξη πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση πάνω στις προαναφερθείσες έννοιες. Κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των βασικών εμποδίων που παρουσιάζουν οι διεπιστημονικές διδασκαλίες σύμφωνα με την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών μπορούν να αναχαιτιστούν με επιτυχία από την προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση. Παράλληλα, αναδύθηκε ένα σημαντικό γνωστικό κενό γύρω από την έννοια της μέσης ταχύτητας, ενώ παράλληλα η αρχική εννοιολογική κατανόηση του μέσου όρου εμφανίζεται προβληματική.

masterThesis

κονστρουκτιβισμός (EL)
constructivism (EL)
statistical literacy (EL)
στατιστικός εγγραμματισμός (EL)
interdisciplinarity (EL)
σιεπιστημονικότητα (EL)


2019-10-15


2020-01-27T13:02:15Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.