Εμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες: Νομικό πλαίσιο και διαδικασία καταχώρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες: Νομικό πλαίσιο και διαδικασία καταχώρησης (EL)

Τσατσαρώνης, Δημήτριος

aegean

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση βασικών ζητημάτων που συγκροτούν έναν από τους ειδικότερους κλάδους του Εμπορικού Δικαίου που είναι το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Προσδοκώντας την καλοπροαίρετη και επιεική κριτική πρέπει να επισημανθεί ότι, στο πλαίσιο της εργασίας, στόχος υπήρξε να παρουσιαστούν ποικίλα επιμέρους ζητήματα του εν λόγω κλάδου χωρίς όμως να εστιάζουν σε ολόκληρο το φάσμα του, αλλά στα τμήματα εκείνα τα οποία κρίθηκαν από τη μελέτη ως τα πιο σημαντικά αναφοράς ώστε να αποκτήσει ο αναγνώστης μια γενική εικόνα του. Στις σελίδες που ακολουθούν, αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με σκοπό να δημιουργηθεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την βαθύτερη κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων που συντελούνται στο χώρο της. Η ιστορική αναδρομή αναφέρεται στην περίοδο της αρχαιότητας και του μεσαίωνα, στην εποχή της αναγέννησης και του διαφωτισμού και στον ρόλο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι έννοιες και το αντικείμενο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποτυπώνονται η νομική φύση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι αντιρρήσεις που υπάρχουν σχετικά με τα δικαιώματα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η προστασία που παρέχει η βιομηχανική ιδιοκτησία, καθώς και οι διαφορές μεταξύ της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην ευρεσιτεχνία. Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η παρουσίαση είναι να γίνουν γνωστά τα διάφορα δικαιώματα που απορρέουν από τη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται η έννοια και το αντικείμενο του δικαίου της ευρεσιτεχνίας, εξηγείται γιατί ή ευρεσιτεχνία και η εφεύρεση είναι διφυή δικαιώματα, ποιές είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις απονομής και ποιοι είναι οι δικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Επίσης, παρουσιάζονται η διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγηση του διπλώματος και το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Περαιτέρω παρουσιάζεται το σήμα, το οποίο αποτελεί το διακριτικό γνώρισμα των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών. Έτσι, αρχικά αποτυπώνονται ή έννοια, το νομικό καθεστώς και οι πηγές που αντλεί τα δικαιώματα του το σήμα. Στη συνέχεια εξηγούνται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του δικαιώματος στο σήμα, το περιεχόμενο του σήματος και η προστασία του σήματος. Επίσης, αναλύεται πότε επέρχεται η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα, ή έννοια της εδαφικότητας και το κοινοτικό σήμα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού ο οποίος είναι σημαντικός κλάδος με αυξανόμενη σημασία για κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα παρουσιάζονται ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού, η σημασία που έχει σήμερα το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και ο νόμος 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού». Στη συνέχεια αναφέρονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του αρθρ. 1 ν. 146/1914, οι πράξεις που συνιστούν αθέμιτα μέσα ανταγωνισμού όπως ισχύουν στην Ελλάδα, καθώς και η Αστική και Ποινική προστασία του αθέμιτου ανταγωνισμού. Τέλος, η πτυχιακή εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα. Στα συμπεράσματα αναδεικνύονται δυο ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για την αξιοποίηση των δικαιωμάτων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το πρώτο ζήτημα αφορά την πληροφόρηση που πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας, ο έμπορος και ο καταναλωτής για τα δικαιώματα που παρέχει η βιομηχανική ιδιοκτησία και το δεύτερο ζήτημα αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η εθνική νομοθεσία της χώρας μας.

bachelorThesis

Εμπορικά σηματα , ευρεσιτεχνίες (EL)


2019-10-12


2020-01-28T14:06:15Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.