Ανάλυση οντολογιών, σχημάτων δεδομένων και εργαλείων διαχείρισης για την ψηφιοποίηση και αυτοματοματοποίηση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση οντολογιών, σχημάτων δεδομένων και εργαλείων διαχείρισης για την ψηφιοποίηση και αυτοματοματοποίηση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας (EL)

Ζαχαράκη, Βαρβάρα

aegean

Η νομοθεσία περιβάλλει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, αφού μέσω των νόμων ρυθμίζει τις σχέσεις Κράτους – Πολίτη και Πολίτη προς Πολίτη. Ωστόσο, η εκπόνηση νομοθεσίας αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η μοντελοποίηση της οποίας αποτελεί κύριο μέλημα των εθνικών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδιώκει την εφαρμογή ενός κοινού συστήματος για την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων εθνικών νομοθεσιών, ώστε να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα της νομικής πληροφορίας. Τα νομικά δεδομένα είναι ένα σημαντικό είδος κυβερνητικών δεδομένων τα οποία για να διαλειτουργήσουν θα πρέπει να δημοσιευθούν ως Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα. O Σημασιολογικός Ιστός και τα Συνδεδεμένα Δεδομένα παρέχουν ένα σύνολο τεχνολογιών και εργαλείων για τη δημοσίευση των Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση, διασύνδεση και αξιοποίηση της νομικής πληροφορίας. Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές υλοποιήσεις νομοθεσίας βασισμένες στην αναδυόμενη αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού με σκοπό τη μοντελοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας με χρήση κοινών προτύπων δεδομένων και μεταδεδομένων και εργαλείων ανοικτού κώδικα, ώστε να μπορεί να διαλειτουργεί διασυνοριακά, διατηρώντας ταυτόχρονα το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού νομικού συστήματος.

masterThesis

ψηφιοποίηση (EL)
law (EL)
εργαλεία διαχείρισης (EL)
οντολογίες (EL)
schemas (EL)
σχήματα δεδομένων (EL)
νομοπαρασκευαστική διαδικασία (EL)
ontologies (EL)
legislation (EL)


2019-06-01


2020-01-31T12:38:41Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.