Διερεύνηση των επιδράσεων του τουρισμού στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον των τόπων υποδοχής: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση των επιδράσεων του τουρισμού στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον των τόπων υποδοχής: η περίπτωση της Ελλάδας (EL)

Γεωργούλη, Σταματία

aegean

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού στην Ελλάδα μέσα από τη διερεύνηση υφιστάμενων ερευνών και μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στον επιστημονικό χώρο του τουρισμού. Η έλευση του τουρισμού σε μια περιοχή επιφέρει επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο οι οποίες κάθε άλλο από ασήμαντες μπορούν να χαρακτηριστούν. Με την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για τον ντόπιο πληθυσμό, ενώ ταυτόχρονα οι τουρίστες αναζητούν την ευχαρίστηση από τις διακοπές τους και για το λόγο αυτό μπορούν να δαπανήσουν μεγάλα ποσά χρημάτων. Επίσης, οι τουρίστες, έχοντας διαφορετικές αξίες και τρόπο ζωής από τους κατοίκους της περιοχής που επισκέπτονται, πολλές φορές αναπτύσσουν συμπεριφορές που στις χώρες προέλευσής τους δεν θα μπορούσαν να αναπτύξουν. Ακόμη παρατηρείται το φαινόμενο κατά το οποίο οι τουρίστες επηρεάζουν τα πολιτιστικά στοιχεία του τόπου υποδοχής, ο οποίος προσπαθεί να προσαρμόσει την πολιτισμική του ταυτότητα στα δεδομένα της ανάπτυξης του τουρισμού. Η καταγραφή των επιπτώσεων του τουρισμού και της ανάπτυξής του στην κοινωνική και πολιτισμική δομή του τόπου υποδοχής μέσα από τις έρευνες των κοινωνικών επιστημόνων αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης αυτής. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής αναπτύσσεται η θεωρητική προσέγγιση των στοιχείων του τουρισμού, του τουρίστα και των κινήτρων τα οποία επιδρούν στη πραγματοποίηση του τουριστικού ταξιδιού. Αναφέρονται τα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής υποδοχής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και οι παράγοντες που επενεργούν για τη διαμόρφωση των προτύπων αυτών. Παρουσιάζονται, επίσης, τα στάδια τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής στα οποία διαμορφώνονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχετικά με την κοινωνικοοικονομική δομή και τον τύπο των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών. Τέλος, καταγράφονται οι επιδράσεις/επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, την κοινωνική δομή, τον πολιτισμό και το περιβάλλον του τόπου υποδοχής καθώς και η σημασία της συνάντησης των ντόπιων και των τουριστών τόσο στον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου υποδοχής μέσω της καταγραφής των απόψεων του τοπικού πληθυσμού όσο και για τη θετική στάση των ντόπιων έναντι της τουριστικής ανάπτυξης αμβλύνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις την κοινωνία υποδοχής. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής προσεγγίζονται οι απόψεις και οι στάσεις των τοπικών κοινοτήτων απέναντι στην τουριστική ανάπτυξη μέσα από τις έρευνες και τις μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με τις επιδράσεις του τουρισμού στην Ελλάδα. Με βασικό επίκεντρο τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις η εργασία εστιάζεται στις κοινωνικές πολιτισμικές επιπτώσεις κατά το στάδιο ανάπτυξης του τουρισμού. Από την αρχή έχει ειπωθεί ότι έχει καταβληθεί μεγάλη ερευνητική προσπάθεια στην μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού γενικά και την κατανόηση των επιπτώσεων του τουρισμού από την κοινότητα υποδοχής. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση των αντιλήψεων των κατοίκων καθώς και της στάσης τους απέναντι στον τουρισμό. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας στηρίζεται στη διερεύνηση δευτερογενών πηγών προκειμένου να ερευνηθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου μέσα από τις αντιλήψεις των κατοίκων.

masterThesis

τουρισμός (EL)
επιπτώσεις (EL)
tourism (EL)
impacts (EL)
κοινωνικές πολιτιστικές (EL)
social environment (EL)


2019-10-08


2020-02-04T11:36:47Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.