Βιωσιμότητα μονάδων επιπλωμένων ενοικιαζομένων δωματίων/διαμερισμάτων Λεπτοκαρυάς και Σκοτίνας Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSustainability of furnished rooms/apartments of Leptokarya and Skotina of Pieria (EL)
Βιωσιμότητα μονάδων επιπλωμένων ενοικιαζομένων δωματίων/διαμερισμάτων Λεπτοκαρυάς και Σκοτίνας Πιερίας (EL)

Πακαλιά, Ιωάννα

aegean

With the term “sustainability” or “sustainable tourism” the use of resources is meant, by the current generation, with the purpose of its development and in a rational always way, so as not the future of the next generation to be at stake. The “structure” of sustainability is based on the pillars – principles of social justice, environmental conservation and protection and of course economic efficiency and prosperity. The current research examines the Viability of Furnished Rooms/Apartments (EEDD) of Leptokarya and Skotina of Pieria, in the light of the current situation – position of these small family firms of hosting tourists, within the larger environment of their activation. More specifically, through quantitative and qualitative research, the analysis of the endogenous and exogenous factors that influence the sustainability of EEDD is sought and whether these factors can be altered, in order an indefinite maturity period of their life cycle to be improved or maintained.
Με τον όρο «βιωσιμότητα» ή «αειφορία» στον τουρισμό νοείται η χρήση των πόρων, από την παρούσα γενεά, με σκοπό την ανάπτυξή της και με ορθολογικό πάντα τρόπο ώστε να μη διακυβεύεται το μέλλον των επόμενων γενεών. Το «οικοδόμημα» της βιωσιμότητας στηρίζεται στους πυλώνες – αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής διατήρησης και προστασίας, και φυσικά της οικονομικής αποτελεσματικότητας και ευημερίας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη Βιωσιμότητα των Επιπλωμένων Ενοικιαζομένων Δωματίων / Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) της Λεπτοκαρυάς και Σκοτίνας Πιερίας, υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης – θέσης, των εν λόγω μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων φιλοξενίας τουριστών, εντός του ευρύτερου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης τους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας επιδιώκεται η ανάλυση των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν την βιωσιμότητα των ΕΕΔΔ και κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί μπορούν να μεταβληθούν προκειμένου να βελτιωθεί ή και να διατηρηθεί μια επ΄ αόριστον περίοδος ωριμότητας του κύκλου ζωής τους.

masterThesis

βιωσιμότητα (EL)
furnished rooms (EL)
επιπλωμένα ενοικιαζόμενα (EL)
διαμερίσματα (EL)
sustainability (EL)
apartments (EL)


2019


2020-02-13T12:45:39Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.