Η εμπιστοσύνη ως βασική παράμετρος της σχολικής ηγεσίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Η εμπιστοσύνη ως βασική παράμετρος της σχολικής ηγεσίας (EL)

Μπακόπουλος, Ιωάννης

aegean

Ενώ σε πολλές μελέτες για τα βασικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας αναφέρεται μεταξύ άλλων και η εμπιστοσύνη, εν τούτοις ο τομέας αυτός στη χώρα μας δεν έχει, μέχρι σήμερα, μελετηθεί αυτοτελώς. Βασικός σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία της εμπιστοσύνης στις σχολικές μονάδες, καθώς η εμπιστοσύνη συνδέεται με την επικοινωνία, τη σχολική κουλτούρα, το σχολικό κλίμα και τελικά την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ο βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις παραμέτρους που οικοδομούν την εμπιστοσύνη στη σχολική ηγεσία, ώστε να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια να διατυπωθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, με 24 ερωτήσεις κλειστού τύπου, που αρχικά δόθηκε πιλοτικά σε 15 εκπαιδευτικούς για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 341 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (92 άνδρες, 249 γυναίκες). Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η σχολική ηγεσία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα διαθέτει σε γενικές γραμμές ακεραιότητα, ικανότητες, συνέπεια, αφοσίωση και ευθύτητα, παράγοντες που οικοδομούν την εμπιστοσύνη σε αυτήν. Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της σχολικής ηγεσίας όσο αφορά το διοικητικό μέρος αλλά και τη διαχείριση συναισθημάτων

masterThesis

trust (EL)
επικοινωνία (EL)
ηγεσία (EL)
leadership (EL)
communication (EL)
εμπιστοσύνη (EL)


2020-01-28


2020-02-28T12:45:07Z

Ρόδος



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.