Διεπιστημονική διδακτική παρέμβαση για την έννοια της επιφάνειας και της μέτρησής της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιεπιστημονική διδακτική παρέμβαση για την έννοια της επιφάνειας και της μέτρησής της (EL)

Χατζηγιαννάκης, Κυριαζής

aegean

Με αφορμή την ευρεία εφαρμογή της διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία των θετικών επιστημών, αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου υιοθέτησης μιας διερευνητικής διδακτικής παρέμβασης, στη μαθηματική έννοια της επιφάνειας και της μέτρησής της. Η διεπιστημονική διάσταση της συγκεκριμένης εργασίας έγκειται στο ότι υιοθετεί μια διδακτική μέθοδο των Φυσικών Επιστημών, τη διερευνητική προσέγγιση, για να την εφαρμόσει στα Μαθηματικά. Διδακτική παρέμβαση δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά σχεδιάστηκε ως πρόταση. Ο εντοπισμός στοιχείων της διερευνητικής προσέγγισης, στη μαθηματική έννοια της επιφάνειας και της μέτρησης της, στα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου υλοποιείται μέσω ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Η πρόταση για διερευνητική διδακτική παρέμβαση για τη μαθηματική έννοια της επιφάνειας και της μέτρησής της βασίζεται σε βιβλιογραφική μελέτη. Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων όπως: Ποια στοιχεία της διερευνητικής προσέγγισης εντοπίζονται στα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου; Το Αναλυτικό Πρόγραμμα προσφέρει και σε ποιο βαθμό δυνατότητες ανάπτυξης ανώτερων γνωστικά στόχων κατά τη διδασκαλία των εννοιών της επιφάνειας και της μέτρησής της; Πώς δύναται να προσεγγιστεί διδακτικά σε θεωρητικό επίπεδο η έννοια της επιφάνειας και της μέτρησής της στη Στ’ τάξη με βάση τη διερευνητική προσέγγιση; Από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου προέκυψε ότι η διερευνητική προσέγγιση δεν υιοθετείται από τα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Ωστόσο στοιχεία και χαρακτηριστικά της προσέγγισης εντοπίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, που λειτουργεί συμπληρωματικά με το ισχύον, παρά στο ισχύον. Επίσης, από τη βιβλιογραφική μελέτη και την ανάλυση της διερευνητικής προσέγγισης υιοθετήθηκε το μοντέλο διερευνητικής προσέγγισης του Kolb (2014) και χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό της πρότασης για διερευνητική διδακτική παρέμβαση για την έννοια της επιφάνειας και της μέτρησής της.

masterThesis

surface measurement (EL)
surface (EL)
μέτρηση επιφάνειας (EL)
interdisciplinary approach (EL)
διεπιστημονική προσέγγιση (EL)
επιφάνεια (EL)
approach curricula (EL)
exploratory didactic (EL)
διερευνητική διδακτική προσέγγιση (EL)
προγράμματα σπουδών (EL)


2020-01-22


2020-03-30T10:04:10Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.