Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαιδευτικές πολιτικές για τον ψηφιακό γραμματισμό (EL)
Educational policies on digital literacy (EL)

Κατσαρά, Χαριτωμένη

aegean

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί δεξιότητες διαχείρισης της πληροφορίας και διαμορφώνει ένα περιβάλλον που χρειάζεται γρήγορα και συγκροτημένα αντανακλαστικά. Πολλές χώρες έχουν αναγνωρίσει το πρωτεύον ζήτημα του ψηφιακού γραμματισμού, και τον έχουν προσδιορίσει ως στρατηγικό στόχο στην εκπαίδευση των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων. Ωστόσο, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, το πλήθος των δυνατοτήτων χρήσης της τεχνολογίας και η πολυφωνία των απόψεων για τις ιδανικότερες συνθήκες ανάπτυξης του ψηφιακού γραμματισμού, έχουν οδηγήσει σε πανσπερμία πρακτικών, που δεν συγκλίνουν απαραίτητα μεταξύ τους, και σε ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των τρόπων διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η παρούσα εργασία έχει στόχο να καταγράψει, να αποτυπώσει, να οργανώσει και να περιγράψει τις τρέχουσες απόψεις σε επίπεδο Πολιτικών Αποφάσεων, διατύπωσης της Νομοθεσίας και των υπαρχουσών δομών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και σε διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO και ο O.E.C.D. Η δημιουργία και η οργάνωσή της αφήνουν σκόπιμα ανοικτή την προοπτική μελλοντικών μελετών σε όποιον ερευνητή θελήσει να ασχοληθεί και να συνεισφέρει στο πεδίο που την απασχολεί. Λέξεις κλειδιά: ψηφιακός γραμματισμός, γραμματισμός στα μέσα, εκπαιδευτική πολιτική, γραμματισμός, εκπαίδευση, μέσα, πληροφορία, εκπαιδευτική τεχνολογία, τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών, ΤΠΕ, υπολογιστική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακή Ικανότητα, Μιντιακός και Πληροφοριακός Γραμματισμός (MIL).
Modern times require information management skills and shape an environment that demands fast and consistent reflexes. Many countries have recognized the primary issue of digital literacy and have identified it as a strategic goal in educating citizens, particularly young individuals. However, the rapid technological developments, the multitude of the possibilities of technology use and the plurality of views on the ideal development conditions for the digital literacy have led to plethora of practices that do not necessarily converge, and led to questions about the effectiveness of educational programs and ways of ICT’s teaching. The present paper aims to capture, map, organize and describe current views at the Political Decisions level, the Legislation and the existing structures, in European Union, USA and international organizations such as UNESCO and O.E.C.D. Its creation and organization deliberately leave open the perspective of future research by any researcher who wishes to take up and contribute on this field. Keywords: digital literacy, media literacy, educational policy, literacy, education, media, information, educational technology, information and computer technology, ICT, computational thinking, digital skills, digital competence, Media and Information Literacy (MIL).

masterThesis

literacy (EL)
educational policy (EL)
πληροφοριακός γραμματισμός (EL)
media literacy (EL)
ψηφιακός γραμματισμός (EL)
digital literacy (EL)
εκπαιδευτική πολιτική (EL)
γραμματισμός στα μέσα (EL)


2018-06-15


2020-04-01T14:12:48Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.