Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικού τραπεζικού συστήματος για τα έτη 2005 - 2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικού τραπεζικού συστήματος για τα έτη 2005 - 2015 (EL)

Κεφαλάς, Σωτήριος

aegean

Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Σήμερα, μετά από αρκετές συγχωνεύσεις, τέσσερις είναι οι ελληνικές συστημικών τράπεζες, που απαρτίζουν τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, η Εθνική τράπεζα, η Πειραιώς, η Alpha Bank και η EFG Eurobank Ergasias AE, οι οποίες κατέχουν υπό τον έλεγχo τους το 97% της τραπεζικής αγοράς. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αρχικά, παρουσιάζονται ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες, όπως είναι αυτές του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, στο πρώτο κεφάλαιο, παρατίθεται η ιστορική διαδρομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως, επίσης και η διάρθρωσή του. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μία διεξοδική ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της τραπεζικής δραστηριότητας, μέσω των καταθέσεων, των χορηγήσεων, των επιτοκίων και του κινδύνου αγοράς, αλλά και τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, εισάγεται το χρονικό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ενώ αναλύεται στοχευμένα και η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 στον ελλαδικό χώρο, κάνοντας χρήση στατιστικών δεδομένων. Η εκπόνηση της εργασίας συνεχίζεται με τις πρώτες επιπτώσεις που επέφερε το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, με στόχο αν όχι την εξάλειψη, αλλά τουλάχιστον τον περιορισμό της οικονομικής κρίσης. Κατόπιν, στο τέταρτο κεφάλαιο, διεξάγεται η χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων για την διάρκεια της δεκαετίας 2005 – 2015, μέσω της χρήσης ποικίλων αριθμοδεικτών, όπως είναι οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας – κερδοφορίας, αποτελεσματικότητας, ρευστότητας, ποιότητας δανείων (πιστωτικού κινδύνου), αλλά και κεφαλαιακής επάρκειας. Έτσι, μέσω αυτής της ανάλυσης, διεξήχθηκαν και σχολιάστηκαν ορισμένα αποτελέσματα. Κλείνοντας, πραγματοποιείται μία συνολική επισκόπηση του τελευταίου κεφαλαίου, επισημαίνοντας τα κυριότερα αποτελέσματα, που προέκυψαν μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των εξεταζόμενων ελληνικών τραπεζών, αλλά και προτείνοντας ορισμένες στρατηγικές για την βελτίωση της λειτουργίας τους.

masterThesis

τραπεζικό σύστημα (EL)
χρηματοοικονομική (EL)
bank system (EL)
finance (EL)


2019-11-22


2020-04-02T15:11:19Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.