Εφαρμογές της υποστηριζόμενης με ΤΠΕ μαθηματικής μοντελοποίησης στην εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογές της υποστηριζόμενης με ΤΠΕ μαθηματικής μοντελοποίησης στην εκπαίδευση (EL)

Φαρμάκη, Αικατερίνη

aegean

Η υποστηριζόμενη από τπε μαθηματική μοντελοποίηση και οι εφαρμογές της, αποτελούν ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας το οποίο προσφέρεται για την ανάπτυξη σύνθετων δεξιοτήτων, τις οποίες χρειάζεται ένας μαθητής, προκειμένου να ανταπεξέλθει ως μελλοντικός πολίτης στις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα. Η ανάγκη για τη συμπερίληψή τους στην εκπαίδευση αποτέλεσε αφορμή ώστε να καλλιεργηθεί ένα έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μαθηματική μοντελοποίηση και τις διδακτικές της προεκτάσεις, με αποτέλεσμα την αναγνώρισή της, στα προγράμματα σπουδών διαφόρων χωρών, ως ικανότητα που οφείλουν να αναπτύξουν οι μαθητές κατά τη φοίτησή τους στα σχολεία. Με τη συνεχόμενη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προσφέρονται νέες δυνατότητες εφαρμογής της εκπαιδευτικής μαθηματικής μοντελοποίησης, καθώς η χρήση τους διευρύνει τον τύπο των προβλημάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν, ενώ η εκτέλεση, με ακρίβεια, χρονοβόρων, για τους μαθητές, υπο-λογισμών, εξοικονομεί στους μαθητές χρόνο, τον οποίο αφιερώνουν στην ανάπτυξη και ανά-λυση των μοντέλων τους. Η πολυπλοκότητα, ωστόσο, της διαδικασίας της μοντελοποίησης, όπως επίσης και οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτήν και τις ΤΠΕ, εμποδίζει την πρακτική εφαρμογή της, ακόμη και σε χώρες στις οποίες εδώ και πολλά χρόνια θεωρείται ως μια από τις βασικές ικανότητες της μαθηματικής εκπαίδευσης. Στην πα-ρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης των ΤΠΕ στη διαδικασία της μαθηματικής μοντελοποίη-σης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάλυση των δεκαοχτώ ερευνών, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση, είχε ως απόρροια την ανάδειξη χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο η υποστηριζόμενη από τπε μαθηματική μοντελοποίηση και οι εφαρμογές της μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση. Η εργασία των μαθητών σε σύγχρονα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντά τους, καλλιέργησε τη θετική τους στάση απέναντι στις τπε και στη μοντελοποίηση, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία της μαθηματικής μοντελοποίησης ως παιδαγωγικής στρατηγικής.

masterThesis

τπε (EL)
τριτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
higher education (EL)
technology (EL)
τεχνολογία (EL)
applications of mathematical modeling (EL)
εφαρμογές μαθηματικής μοντελοποίησης (EL)


2019-09-27


2020-04-06T05:23:59Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.