Απόψεις υποψηφίων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για το ρόλο του εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTeachers' and newly hired teachers' beliefs over the importance of the didactical material in mathematics and sciences (EL)
Απόψεις υποψηφίων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για το ρόλο του εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών (EL)

Χρυσόγελου, Μαρίνα

aegean

The present thesis investigates the views of the candidate and the active primary school teachers on the role and necessity of the use of education material in the teaching of Mathematics and Natural Sciences. This study is based on the theory that knowledge of the role of materials is complementary to the knowledge of content and pedagogical knowledge, which is essential for an educator to teach. Furthermore, the different views on the use of didactical material worldwide are presented focusing on Greece. In addition, the different prevalent beliefs are listed. Based on all the above mentioned, the research carried out in the context of this thesis is being presented. The objective is to illustrate didactical materials that are known and used by teachers and students. In addition, it was extremely interesting to record the views on the benefits and impediments encountered in the use of didactical material, as well as the necessity for its use. As noted in the findings of the survey, teachers and students, although having a positive attitude towards the use of didactical material, have had difficulty in proposing materials and describing specific activities.
Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι απόψεις των υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο και την αναγκαιότητα της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διδασκαλία Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Η εργασία βασίστηκε στη θεωρία ότι η γνώση του ρόλου των υλικών αποτελεί συμπλήρωμα της γνώσης περιεχομένου και της παιδαγωγικής γνώσης, οι οποίες είναι απαραίτητες σε έναν εκπαιδευτικό για να διδάξει. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διάφορες απόψεις για τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού ανά τον κόσμο, επικεντρώνοντας στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρατίθενται οι ποικίλες πεποιθήσεις που επικρατούν. Με βάση τα παραπάνω, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στόχος της ήταν η αποτύπωση εκπαιδευτικών υλικών που γνωρίζουν και χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον είχε η καταγραφή των απόψεων για τα οφέλη και τα εμπόδια που συναντώνται κατά τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η αναγκαιότητα ή όχι της αξιοποίησης του. Όπως καταγράφεται και στα συμπεράσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές αν και είχαν θετική στάση απέναντι στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, δυσκολεύτηκαν να προτείνουν υλικά και να περιγράψουν δραστηριότητες.

masterThesis

εκπαιδευτικό υλικό (EL)
mathematics (EL)
φυσικές επιστήμες (EL)
μαθηματικά (EL)
natural sciences (EL)
didactical material (EL)


2018-02-02


2020-04-06T05:39:05Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.