Μουσεία και ψηφιακή ορατότητα: έρευνα και αξιολογική αποτίμηση της διαδικτυακής παρουσίας του αρχαιολογικού μουσείου Μυτιλήνης σε επίσημες ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜουσεία και ψηφιακή ορατότητα: έρευνα και αξιολογική αποτίμηση της διαδικτυακής παρουσίας του αρχαιολογικού μουσείου Μυτιλήνης σε επίσημες ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (EL)

Κουταλέλλη, Μαρία

aegean

The aim of this study is to investigate the "digital visibility" of the Archaeological Museum of Mytilene in three distinct digital environments: (a) Official websites (b) the Google search engine and (c) Social media. The work starts from the observation that the surplus of information currently available on the net, makes it necessary to distinguish between the "digital presence" and the "digital visibility" of information. But is the Archaeological Museum of Mytilene visible today? What are the communication strategies implemented to ensure that attention from the part of its audience is guaranteed? And how should the Museum handle different types of "attention" in order to establish a framework of dialogue with its audience?
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την «ψηφιακή ορατότητα» του Αρχαιολογικού Μουσείου της Μυτιλήνης σε τρία διακριτά ψηφιακά περιβάλλοντα: (α) Επίσημες ιστοσελίδες (β) Μηχανή αναζήτησης Google και (γ) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εργασία εκκινεί από την παρατήρηση ότι το πλεόνασμα πληροφορίας στο Διαδίκτυο σήμερα καθιστά αναγκαία τη διάκριση μεταξύ «ψηφιακής παρουσίας» και «ψηφιακής ορατότητας» της πληροφορίας. Είναι όμως ορατό ψηφιακά το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης σήμερα; Ποιες είναι οι στρατηγικές επικοινωνίας που εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσέλκυση της προσοχής του κοινού; Και πώς πρέπει το Μουσείο να διαχειριστεί διαφορετικούς τύπους «προσοχής», προκειμένου να συνομιλήσει με το κοινό του;

masterThesis

digital visibility (EL)
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (EL)
ψηφιακή παρουσία (EL)
digital presence (EL)
Archaeological Museum of Mytilene (EL)
προσοχή (EL)
ψηφιακή ορατότητα (EL)


2019-02


2020-04-09T13:56:03Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.