Οικονομική ανάπτυξη και τουρισμός: η συμβολή των διεθνών σχέσεων στην ανάπτυξη του τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικονομική ανάπτυξη και τουρισμός: η συμβολή των διεθνών σχέσεων στην ανάπτυξη του τουρισμού (EL)

Μπασχαλή, Βασιλική

aegean

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά την σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης μια χώρας και τη συμβολή σε αυτή των διεθνών σχέσεων που αναπτύσσουν οι χώρες μεταξύ τους. Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης τα ταξίδια έχουν γίνει εύκολα και οι άνθρωποι μπορούν με ετκολία να επισκεφθούν μια άλλη χώρα είτε για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Εξάλλου υπάρχουν πολλές κατηγορίες και είδη τουρισμού τους οποίους ακολουθούν οι άνθρωποι ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας τηρίζεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων της και έχει άμεση σχέση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Το διεθνές εμπόριο, οι επενδύσεις και αλλαγές στο χρηματοπιστοτικό σύστημα αποτελούν παράγοντες που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο τουρισμός έχει άμεση αλληλοεπίδραση με την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας καθώς συμβάλει τόσο στη μακροοικονομία της όσο και στη μικροοικονομία της. Οι διεθνές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των χωρών αλλά και μεταξύ των τουριστικών πρακτορίων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση και στην μείωση των τουριστών που θα επισκεφτούν τη κάθε χώρα. Η Ελλάδα αποτελεί μια χωρά όπου η οικονομία της στηρίζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός ήταν εκείνος που κράτησε την χώρα βιώσιμη την τελευταία δεκαετία, κατά τη διάρκει της οποίας εκείνη πλήγονταν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Στην παρακάτω εργασία θα αναλυθούν όλοι παραπάνω παράγοντες και θα γίνει εκτενή αφορά στην Ελλάδα και κατά πόσο η χώρα βοηθήθηκε από τον τουρισμού και τις διεθνείς σχέσεις που ανέπτυξε.  

bachelorThesis

international relations (EN)
τουρισμός (EN)
economic development (EN)
tourism (EN)
οικονομική ανάπτυξη (EN)
διεθνείς σχέσεις (EN)


2019-02


2020-04-13T12:35:42Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.