Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο φαινόμενο της γυάλινης οροφής στον ξενοδοχειακό τομέα (EL)
Glass sealing at the hospitality industry (EL)

Βλάσση, Ελένη
Vlassi, Eleni

aegean

In tourism, although women take up almost the 50% of the employees total, sex still functions as a mechanism of inequality in the labor market. Inequality is followed by considerable percentage of unemployment and a limited presence of women at the highest rank of administrative hierarchy of the tourist enterprises. Women’s development in the hierarchy does not depend solely on their qualifications but also from the perspectives they have from the specific jobs. According to the above observations, this study addresses the hotels executives views on the role of women in the administrative hierarchy. Their opinions on the factors, the motives and the obstacles that affect the employment of women on a managerial level in tourist industries are examined. The basic aims of this study are to determine the factors that affect female employment in the managerial hierarchy of hotels, to study the motivations and the opportunities offered through the policies that tourism enterprises apply as far as the employment and development of women is concerned and to demonstrate and record the problems women have to face. The research was conducted during 20 June 2018 and 30 August 2018 towards employees (women) which took place in hotels in the island of Crete an specifically in the area of Lasithi. According to the results, the obstacles for a woman’s professional development are: the conviction that women find it difficult to balance their professional with their private life, the hotels prejudices during the process of staff selection and the informal “nets” of cooperation and support among men. The factors that function as opportunities and motivations for the development of women in the administrative hierarchy are: the managers views during the recruitment process and the working environment. The hotels and governments support when it comes to the incorporation of women in the economic, professional and social activities in terms of equal rights and opportunities will improve the status of women and their professional development.
Στον τουρισμό, αν και οι γυναίκες καταλαμβάνουν σχεδόν το 50% του συνόλου των απασχολούμενων, το φύλο εξακολουθεί να λειτουργεί ως μηχανισμός ανισότητας στην αγορά εργασίας. Η ανισότητα μεταφράζεται σε σημαντικά ποσοστά ανεργίας και μικρή παρουσία των γυναικών στα υψηλά κλιμάκια της διοικητικής ιεραρχίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Η εξέλιξη των γυναικών στην ιεραρχία δεν εξαρτάται μόνο από τα προσόντα αλλά και από τις προοπτικές που έχουν οι θέσεις που απασχολούνται. Σύμφωνα με τις ανωτέρω επισημάνσεις, στην εργασία που ακολουθεί μελετώνται οι απόψεις των στελεχών των ξενοδοχειακών μονάδων για τη θέση της γυναίκας στη διοικητική ιεραρχία αυτών. Διερευνώνται οι απόψεις τους σχετικά με τους παράγοντες, τα κίνητρα και τα εμπόδια που επηρεάζουν τη γυναικεία απασχόληση σε διοικητικό επίπεδο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Βασικοί στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γυναικεία απασχόληση στη διοικητική ιεραρχία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, να διερευνηθούν τα κίνητρα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την εφαρμογή πολιτικών των επιχειρήσεων ως προς την πρόσληψη και την εξέλιξη των γυναικών και να αναδειχθούν και να καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στην έρευνα που διενεργήθηκε κατά το διάστημα 20 Ιουνίου 2018 με 30 Αυγούστου 2018 και συμμετείχαν εργαζόμενες (γυναίκες) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί της Κρήτης και ειδικότερα στην περιοχή του Λασιθίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εμπόδια για την ανέλιξη της γυναίκας θεωρούνται: η πεποίθηση ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν την εργασιακή και την προσωπική τους ζωή, οι προκαταλήψεις των επιχειρήσεων στη διαδικασία επιλογής προσωπικού και τα άτυπα «δίκτυα» συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ των ανδρών. Ως παράγοντες που λειτουργούν σαν ευκαιρίες και κίνητρα αναφέρονται οι αντιλήψεις της διοίκησης για τη στελέχωση της επιχείρησης και το εργασιακό περιβάλλον. Η υποστήριξη από τις επιχειρήσεις και το κράτος σε θέματα που αφορούν στην ένταξη των γυναικών στην οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα με όρους ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών θα συμβάλλουν στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας και την επαγγελματικής της ανάπτυξης.

masterThesis

glass sealing (EL)
γυάλινη οροφή (EL)


2018-11


2020-04-13T12:35:54Z

Ρόδος
Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.