Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του εισερχόμενου τουρισμού στη Χίο από την Τουρκία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του εισερχόμενου τουρισμού στη Χίο από την Τουρκία (EL)

Μακελαράκη, Χρυσάνθη

aegean

Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός κλάδος στην οικονομία μιας χώρας και η συμβολή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να μελετήσουμε τις έννοιες των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του τουρισμού και να εξετάσουμε πως εφαρμόζονται στο νησί της Χίου από τους Τούρκους τουρίστες. Στο πλαίσιο της συγγραφής της εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να διευκρινιστούν οι έννοιες του τουρισμού, της τουριστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων του, από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην σημασία των τουριστικών πολλαπλασιαστών και στο διαχωρισμό των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του τουρισμού σε μια περιοχή, σε άμεσες, έμμεσες, καταλυτικές και επαγωγικές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη διανομή κατάλληλου ερωτηματολογίου, το οποίο ήταν κυρίως ανοιχτού τύπου για να εξεταστεί η γνώμη των ερωτηθέντων. Υπήρχαν και μερικές ερωτήσεις κλειστού τύπου βαθμονομημένες με τη μέθοδο Likert. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί η άποψη των τουριστικών φορέων σχετικά με τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του εισερχόμενου τουρισμού στη Χίο από την Τουρκία, αλλά και να εντοπιστούν προτάσεις για την βελτίωση των τουριστικών υποδομών στο νησί και την ανάδειξη του ως σημαντικό τουριστικό προορισμό των Τούρκων.

masterThesis

τουρισμός (EL)
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις (EL)
tourism (EL)
multiplying effects (EL)
τουριστικοί πολλαπλασιαστές (EL)
tourist multipliers (EL)


2019-03


2020-04-14T12:15:54Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.