Η εφαρμογή της ηγεσίας στην τουριστική βιομηχανία: μια εμπειρική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εφαρμογή της ηγεσίας στην τουριστική βιομηχανία: μια εμπειρική προσέγγιση (EL)

Καλαμπούκα, Ευαγγελία

aegean

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της να παρουσιάσει μια προσέγγιση του φαινομένου της ηγεσίας στην τουριστική βιομηχανία. Επίσης, στόχος είναι να αναλύσει σε θεωρητικό επίπεδο τις έννοιες του τουρισμού, της ηγεσίας και του ηγέτη αλλά και τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαμορφώνουν την ύπαρξη του στην τουριστική βιομηχανία. Όλα τα παραπάνω μελετώνται στον ειδικότερα για τον τουριστικό κλάδο, διότι όπως αναφέραμε στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να ερευνήσουμε το θέμα της ηγεσίας τόσο θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο εφαρμογής της, από δείγμα το οποίο επιλέχθηκε προερχόμενο από τον κλάδο του τουρισμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτείνεται η θεωρητική ανάλυση και στο δεύτερο μέρος η πρακτική ανάλυση της. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος, εξετάζονται οι υπό μελέτη έννοιες του τουρισμού, της ηγεσίας, του ηγέτη, ότι αφορά τον Ελληνικό τουρισμό , σχετικές μελέτες περίπτωσης, ενώ, στο δεύτερο μέρος της εργασίας ακολουθεί έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη και τα αποτελέσματα αυτής τα οποία εξήχθησαν με τη χρήση του προγράμματος SPSS, το δείγμα όπως προαναφέραμε προερχόταν από ανθρώπους που εργάζονται ή εργάστηκαν στην τουριστική βιομηχανία. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ελληνική αλλά και ξένη, βιβλία και άρθρα σχετικά με το θέμα. Για τις ανάγκες της έρευνας δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ακριβώς προσανατολισμένο στο θέμα της διπλωματικής εργασίας και διανεμήθηκε τόσο σε μικρά ξενοδοχεία της Δυτικής Μακεδονίας όσο και σε μεγάλα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτέλεσμα της εμπειρικής έρευνας και αναλύονται σε συνδυασμό με την σχετική θεωρία.

masterThesis

ηγεσία (EL)
leadership in hotels (EL)
leadership (EL)
τύποι ηγεσίας (EL)
ελληνική πραγματικότητα (EL)
case studies (EL)


2018-10-20


2020-04-14T12:16:05Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.