Η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος (EL)

Ξάνθου, Δήμητρα

aegean

Within an ever-changing financial environment, the globalization of markets and the evolution of technology are allies in offering unlimited potential in money and information transferring makes it really hard to evaluate and control all the economic transactions occurring and the "route" being used. Terrorism has managed to create a network in a global level, finding new ways to strike each time. For each terrorist attack a substantial source of money is required, traces of which are covered so that it’s impossible to identify where it all begins. The amount of worldwide tax evasion is estimated in trillions of US dollars and despite the coordinated efforts by many governments and organizations; we are far from dealing with the problem. Internationalization and the inability to create control standards, differences in institutional frameworks which are adopted per government, are the "tools" that criminals use to hide all their sources of income and afterwards converting this income as legal within the economy of a country. The global institutional framework is constantly changing according to any recent developments taking guidelines from international organizations which exist to do what needs to be done. Countries continuously adopt new rules and regulations, as a measure to protect national economies. The phenomenon of tax evasion and tax avoidance, which are now considered a crime, has effects on unemployment, inflation, investments, a country tax income, competence and creditability of a country thus having effect on its lending interest rates.
Σε ένα οικονομικό περιβάλλον μου μεταλλάσσεται συνεχώς, την παγκοσμιοποίηση των αγορών και την εξέλιξη της τεχνολογίας συμμάχους στην παροχή απεριόριστων δυνατοτήτων σε μεταφορές κεφαλαίων και πληροφοριών, είναι πραγματικά δύσκολο να ελέγξουμε όλες τις οικονομικές συναλλαγές και τις πορείες που ακολουθούν. Σε παγκόσμιο επίπεδο η τρομοκρατία έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού, βρίσκοντας καινούργιου τρόπους να «χτυπά» κάθε φορά. Για κάθε χτύπημα χρειάζεται την ανάλογη χρηματοδότηση, τα ίχνη της οποίας καλύπτονται ώστε να είναι σχεδόν αδύνατο να ανακαλυφθούν οι πηγές της. Οι διαστάσεις της παγκόσμιας φοροδιαφυγής μετρούνται σε τρισεκατομμύρια δολάρια και παρόλο τις συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες, βρισκόμαστε πολύ μακριά από την πάταξή της. Το περιβάλλον της διεθνοποίησης, των ελλιπών ελέγχων και των διαφορετικών θεσμικών πλαισίων που υιοθετούνται ανά χώρα εκμεταλλεύονται ακριβώς οι εγκληματίες, προσπαθώντας αρχικά να αποκρύψουν τις οικονομικές τους πηγές και στη συνέχεια να τις εντάξουν στην πραγματική οικονομία ως νόμιμες. Το παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο αναπροσαρμόζεται ανάλογα των εξελίξεων παίρνοντας κατευθυντήριες γραμμές από διεθνείς οργανισμούς επιφορτισμένους με αυτό το έργο. Τα κράτη υιοθετούν συνεχώς καινούριους κανόνες, προσπαθώντας να διαφυλάξουν τις εθνικές τους οικονομίες. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, που θεωρείται πλέον έγκλημα, επηρεάζει την ανεργία, τον πληθωρισμό, τις επενδύσεις, τα φορολογικά έσοδα, την ανταγωνιστικότητα αλλά και την πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας και κατ΄ επέκταση τα επιτόκια δανεισμού της.

bachelorThesis

φορολογικοί παράδεισοι (EL)
offshore company (EL)
φοροδιαφυγή (EL)
ξέπλυμα χρήματος (EL)
money laundering (EL)
tax evasion (EL)
tax heaven (EL)


2018


2020-04-14T12:16:50Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.