Τοπική διακυβέρνηση στον τουρισμό: μελέτη περίπτωσης νήσου Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοπική διακυβέρνηση στον τουρισμό: μελέτη περίπτωσης νήσου Χίου (EL)

Μουστρίδης, Μιχαήλ Ιωάννης

aegean

Η εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα αποτελεί έναν καταλυτικό παράγοντα της πορείας της προς την ανάπτυξη. Βασικές συναρτήσεις της εικόνας του τουρισμού αποτελούν οι ενέργειες και οι πρακτικές που εφαρμόζονται από τους αρμόδιους φορείς κάθε κοινωνίας με σκοπό την τουριστική της ανάπτυξη και προσέλκυση των τουριστών με την προβολή και προώθηση του τουριστικούς της προϊόντος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ισχύουσας κατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων της τοπικής τουριστικής διακυβέρνησης στο νησί της Χίου καθώς επίσης και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου κατέστη δυνατή η ανάλυση της βιβλιογραφικής επισκόπησης σε ελληνικές και διεθνείς πηγές. Εν συνεχεία γίνεται διασαφήνιση των εννοιών της τοπικής διακυβέρνησης με έμφαση στον τουρισμό, προκειμένου να εστιαστεί το ενδιαφέρον στην ανάγκη που δημιουργείται για την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών από τους εμπλεκόμενους τουριστικούς φορείς του τόπου. Για την επίτευξη της διερεύνησης αναφορικά με τη λειτουργία και τον βαθμό στον οποίο συνεργάζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς σε τοπικό τουριστικό επίπεδο της επιλεγμένης μελέτης περίπτωσης της νήσου Χίου, διεξήχθη έρευνα με στόχο της ανάδειξη των στάσεων και των αντιλήψεων σχετικά με το προαναφερόμενο ζήτημα. Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει συμπλήρωση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από τους τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς τουριστικούς φορείς του νησιού. Εν κατακλείδι, προκύπτουν τα τελικά συμπεράσματα της ισχύουσας κατάστασης ανάμεσα στους φορείς, αναδεικνύονται τυχόν αδυναμίες και δυνατότητες συνεργασίας καθώς επίσης και οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, στα πλαίσια της βελτίωσης της τουριστικής τοπικής διακυβέρνησης.

masterThesis

tourism development (EL)
τοπική διακυβέρνηση (EL)
local government (EL)
τουριστικός φορέας (EL)


2019-04-05


2020-04-22T08:09:13Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.