Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στην επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe role of lifelong learning in entrepreneurship (EL)
Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στην επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική ανάπτυξη (EL)

Καμπούρη, Βιργινία

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής των επιμορφωτικών προγραμμάτων και εν γένει της εκπαίδευσης ενηλίκων στην αύξηση της απασχολησιμότητας και κατ’ επέκταση στην επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων σε αυτά. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να διαφανεί αν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων και σε ποιους τομείς επέρχεται καλυτέρευση της ζωής τους. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε Έλληνες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης σχετικών με το αντικείμενο σπουδών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν μία θετική συμβολή των προγραμμάτων στην απασχόληση καθώς και στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτά.
The current paper focuses in researching the impact of the training programs and adult education in general to increase employability and, by extension, the professional development of the participants. In particular, an attempt is made to see whether the results of adult education are practical in the daily routine of the participants and in what areas they are improving their lives. For this purpose, a questionnaire survey was conducted by Greek graduates of the Universities and Technological Institutions, who have participated in training and education programs related to the subject of their work. The results of the survey show a positive contribution of the programs to employment as well as the satisfaction of the participants in them.

masterThesis

εκπαίδευση ενηλίκων (EL)
επιμόρφωση (EL)
adult education (EL)
motivation (EL)
δια βίου μάθηση (EL)
κίνητρα (EL)
training (EL)
επαγγελματική ανάπτυξη (EL)
lifelong learning (EL)
professional development (EL)


2018-09-12


2020-05-04T12:21:44Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.