Αξιολογώντας διδακτικές στρατηγικές ανάπτυξης των επιστημονικών πρακτικών που αφορούν στη σχεδίαση έρευνας και την ανάλυση δεδομένων σε μαθητές δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολογώντας διδακτικές στρατηγικές ανάπτυξης των επιστημονικών πρακτικών που αφορούν στη σχεδίαση έρευνας και την ανάλυση δεδομένων σε μαθητές δημοτικού σχολείου (EL)

Λαφαζάνης, Ιωάννης - Στυλιανός

aegean

Οι μαθητές εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες όταν εμπλέκονται με τη σχεδίαση διερευνήσεων. Η έρευνα, που μελετά τις μεθόδους μαθησιακής υποστήριξης προς τους μαθητές για σχεδίαση διερευνήσεων, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και εστιάζεται κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία διερευνά την ικανότητα των μαθητών Ε΄ τάξης δημοτικού να σχεδιάζουν διερευνήσεις και τη συμβολή δύο μεθόδων μαθησιακής υποστήριξης για σχεδίαση διερευνήσεων, του «ευθύ σχεδιασμού» με «παρακινήσεις αναστοχασμού» και του «αντίστροφου σχεδιασμού» με «παρακινήσεις αναστοχασμού», στην ποιότητα των ερευνητικών αναφορών που συγκροτούν οι μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου στην εννοιολογική περιοχή της διαστολής των υγρών. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 48 μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκαν ένα ερωτηματολόγιο και εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό λογισμικό και τα φύλλα εργασίας των μαθητών. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών έγινε με κατηγοριοποίησή τους σε δύο κατηγορίες (ορθή και λανθασμένη απάντηση), ενώ η ανάλυση των ερευνητικών αναφορών πραγματοποιήθηκε με μια κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι μαθητές της Ε΄ τάξης δεν έχουν ανεπτυγμένες τις πρακτικές που αφορούν τη σχεδίαση διερευνήσεων. Επιπλέον, προέκυψε ότι η μέθοδος μαθησιακής υποστήριξης του «αντίστροφου σχεδιασμού» με «παρακινήσεις αναστοχασμού» είναι αποτελεσματικότερη συγκριτικά με τη μέθοδο του «ευθύ σχεδιασμού» με «παρακινήσεις αναστοχασμού».
Elementary students have considerable difficulty when involved in design of investigations. Research, which studies the scaffolding methods to students for designing investigations, is particularly limited and focused on secondary school students. This paper explores the ability of elementary school students to design investigations and the contribution of two methods of scaffolding of designing investigations, "direct design" with "reflective prompts" and "backward design" with "reflective prompts" in the elementary students’ investigation reports, in the conceptual area of fluid expansion. The participants of this research were 48 5th grade elementary students. The data of this survey was the answers to the questionnaire and the students’ investigation reports. The students' answers were analyzed by categorizing them into two categories (correct and wrong answers), while the analysis of the investigation reports was carried out on an evaluation rubric. The analysis revealed that 5th grade students have not developed the practices involved in the design of investigations. In addition, it emerged that the method of learning the "backward design" with "reflective prompts" was more effective than the "direct design" with "reflective prompts" method. The results of this work can be used both in the field of research and in the field of the educational act.

masterThesis

sciences (EL)
scaffolding (EL)
επιστημονικές πρακτικές (EL)
φυσικές επιστήμες (EL)
υποστήριξη (EL)
design investigations (EL)
science practices (EL)
σχεδίαση διερευνήσεων (EL)


2019-05-16


2020-05-06T12:18:26Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.