Οι μαντινάδες από την προφορικότητα στον ψηφιακό κόσμο: οι αντιλήψεις των μαθητών της Κάσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι μαντινάδες από την προφορικότητα στον ψηφιακό κόσμο: οι αντιλήψεις των μαθητών της Κάσου (EL)

Κυριάκου, Μαρίνα

aegean

Οι μαντινάδες αποτελούν είδος λαϊκού τραγουδιού, που συναντάται στην Κάσο από τα πολύ παλιά χρόνια. Αρχικά, η διάδοσή τους επιτυγχανόταν με το προφορικό λόγο. Δημιουργούνταν παραλλαγές μαντινάδων ή αναδιατυπώσεις. Με την τεχνολογική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας, ξεκίνησε η καταγραφή των μαντινάδων σε βιβλία και τα τελευταία χρόνια εισήλθαν στον κόσμο του διαδικτύου. Η παρουσία τους είναι δυναμική και καθηλωτική, καθώς συνοδεύει πολλές στιγμές της καθημερινότητας των κατοίκων της Κάσου, αλλά και των καταγόμενων από το νησί, που διαμένουν σε άλλες περιοχές. Σε χαρές και σε λύπες, οι μαντινάδες αποτελούν το κεντρικό μέσο έκφρασης συναισθημάτων και επικοινωνίας: είναι τρόπος ζωής. Στην παρούσα εργασία, σε πρώτη φάση θα διατυπωθούν ορισμοί της λαογραφίας και θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά της, ούτως ώστε να γίνει σύνδεση με τα δημοτικά τραγούδια και συνεπώς με το θεωρητικό πλαίσιο των μαντινάδων: τις απαρχές τους, τα χαρακτηριστικά και τα είδη. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι κασιώτικες μαντινάδες στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μαντινάδες, είναι ένα πεδίο που δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος. Θα γίνει τέλος, μία προσπάθεια ανίχνευσης των απόψεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι κάτοικοι Κάσου, αναφορικά με τη σχέση τους με τις μαντινάδες και την άποψή τους για τη συμβολή του διαδικτύου στη διατήρηση και ενίσχυση της ύπαρξης αυτών.
Couplets [plural of mantinada] are a type of folk song found in Kassos from the ancient times. Initially, their spreading was performed with the oral speech. With the technological development that characterizes our society, started the recording of couplet in books and in recent years entered the world of the Internet. Their presence is dynamic and immersive, accompanies many moments of daily life of the inhabitants of Kassos, but also emigrants from the island, who live in other areas. In happy and sad moments, couplets are the main means of expressing emotions and communication: it is a way of life. In this work, in the first phase be formulated definitions of folklore and will lay out its features in order to make a connection with the folk songs and consequently with the theoretical framework of couplets: the origins, characteristics and types. Then, an attempt is made to identify the band kassians on the Internet, on social media. The couplets, is a field that has not been investigated in depth. I made one attempt to trace the views of secondary school students, who are residents of Kassos, regarding their relationship and their opinions for the contribution of the internet for the preservation and enforcement of their existence..

masterThesis

folklore (EL)
education (EL)
couplets (EL)
λαογραφία (EL)
εκπαίδευση (EL)
μαντινάδα (EL)


2018-09-14


2020-05-10T07:19:22Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.