Χαρακτηριστικά και προοπτικές ανάπτυξης του αργού τουρισμού στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρακτηριστικά και προοπτικές ανάπτυξης του αργού τουρισμού στην Ελλάδα (EL)

Ψαρρά, Βασιλική

aegean

The goal of current thesis is to study slow tourism as alternative form of tourism. It is analyzing basic differences between mass tourism and alternative forms of tourism, as also motives and characteristics of nowadays tourist. It is clear that nowadays people need to get off everyday stressful lifestyle and have quality free time. It is studied the importance of slow movement in tourism and its role to the needs of today’s society. Also, it is examined slow tourism synergies with other forms of alternative tourism, so as understanding the characteristics of slow tourists. Then, it is analyzing tourism supply and demand in Greece, as also are analyzing growth perspectives of slow tourism in Greece. Research has covered by interviews and a questionnaire. Data of this research have been analyzed by SPSS. In the end, are referring conclusions and suggestions for growth of slow tourism in Greece.
Η παρούσα εργασία έχει στόχο τη μελέτη του αργού τουρισμού ως μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Αρχικά αναλύονται οι βασικές διαφορές ανάμεσα στον μαζικό και τον τουρισμό των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως επίσης τα κίνητρα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τουρίστα. Γίνεται σαφής η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για διαφυγή από το άγχος της καθημερινότητας αλλά και της ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του. Εξετάζεται, πόσο σημαντική υπήρξε για αυτές τις ανάγκες, η συμβολή του αργού κινήματος και η επιρροή του στον τουρισμό. Επίσης, μελετάται ο αργός τουρισμός και οι συνέργειές του με άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών του αργού τουρίστα. Στη συνέχεια, αναλύεται η τουριστική προσφορά και ζήτηση στην Ελλάδα και διερευνούνται οι προοπτικές ανάπτυξης του αργού τουρισμού στη χώρα. Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με συνεντεύξεις σε επαγγελματίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την χρήση του προγράμματος spss. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και αναφέρονται προτάσεις για την ανάπτυξη του αργού τουρισμού στην Ελλάδα.

masterThesis

αργός τουρίστας (EL)
συνέργειες αργού τουρισμού (EL)
slow tourism (EL)
slow movement (EL)
αργός τουρισμός (EL)
synergies of slow tourism (EL)
slow tourist (EL)
αργό κίνημα (EL)


2018


2020-05-10T07:20:26Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.