Απόψεις παιδιών Ρομά πρωτοσχολικής ηλικίας και των μητέρων τους για τη σχολική εμπειρία και τη σημασία της εκπαίδευσης: Η περίπτωση του οικισμού Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπόψεις παιδιών Ρομά πρωτοσχολικής ηλικίας και των μητέρων τους για τη σχολική εμπειρία και τη σημασία της εκπαίδευσης: Η περίπτωση του οικισμού Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης (EL)
Roma first school age children’s and their mothers’ beliefs about schooling and the importance of education: The case of Aghia Sophia settlement (EN)

Πεντέρη, Ευθυμία
Αλεξοπούλου, Ειρήνη

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη διερεύνηση των απόψεων παιδιών Ρομά πρώτης σχολικής ηλικίας που διαμένουν στον οικισμό της Αγίας Σοφίας στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και των αντιλήψεων των μητέρων τους σχετικά με την εκπαίδευση. Συμμετείχαν 10 μητέρες και τα παιδιά τους, 7-8 ετών, καθώς είναι η ηλικία που συνήθως έρχονται σε πρώτη επαφή με την επίσημη εκπαίδευση. Οι πρώτες αυτές εμπειρίες είναι καθοριστικές για τη μετέπειτα σχολική πορεία των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών Ρομά, και τη σχέση που αναπτύσσουν τα ίδια και οι γονείς τους με το σχολείο. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις στα σπίτια των οικογενειών με τη χρήση πρωτοκόλλου ημι-δομημένης συνέντευξης που αναπτύχθηκε στη βάση των στόχων της έρευνας και της σχετικής βιβλιογραφίας. Εφαρμόστηκε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Αναδείχθηκαν οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες μητέρων και παιδιών από το σχολείο, οι κυριότεροι φόβοι και οι δυσκολίες κατά τη φοίτηση, οι λόγοι για τη σχολική αποτυχία και αποχή, αλλά και οι θετικές εμπειρίες σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για το μέλλον. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της σχολικής εμπειρίας.  (EL)
This study is about first school age Roma children that live in Aghia Sophia settlement in Thessaloniki and their mothers’ beliefs about formal education and schooling.10 mothers and their 7-8 year-old children, which is the age that they usually enter formal schooling, were recruited using purposeful sampling processes. This age period was selected as these first experiences are determinant for the next school years, especially in case of Roma children and the relation that they and their parents develop with school. The semi-structured interviews took place in the families’ houses using an interview protocol that was developed in the base of the research purposes and the relative literature. Qualitative and quantitative content analysis was applied. Mothers and children’s  short-term expectations, the main fears and difficulties during schooling, the reasons for the school failure and non-attendance, but also the positive experiences combined with the expectations for the future were highlighted. Finally, suggestions to improve school experience are reported.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

απόψεις παιδιών για την εκπαίδευση (EL)
πεποιθήσεις μητέρων για την εκπαίδευση (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Ρομά (EL)
δημοτικό σχολείο (EL)
οικισμός Αγίας Σοφίας (EL)
primary school (EN)
children beliefs about education (EN)
Education (EN)
Roma (EN)
mother beliefs about education (EN)
Aghia Sophia settlement (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-09-30


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Οικισμός Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης (EL)
Agia Sophia settlement at Thessaloniki (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2016); 129-147 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 5, No 1 (2016); 129-147 (EN)

Copyright (c) 2016 Ειρήνη Αλεξοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.