Ποιοτική ανάλυση λαθών μαθητών Δ΄ - ΣΤ΄ δημοτικού σε ορθογραφικά έργα υπαγόρευσης και ελεύθερης γραφής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιοτική ανάλυση λαθών μαθητών Δ΄ - ΣΤ΄ δημοτικού σε ορθογραφικά έργα υπαγόρευσης και ελεύθερης γραφής (EL)
Qualitative analysis of mistakes of pupils D - F grades of primary school in the spelling tests with dictation and free writing (EN)

Ξάνθη, Στυλιανή Βασίλειος

Η παρούσα μελέτη μέσα από την ποιοτική ανάλυση των λαθών μαθητών Δ΄ - ΣΤ΄ δημοτικού σε κείμενα καθ’ υπαγόρευση και κείμενα ελεύθερης γραφής, διερευνά τους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται στα δύο είδη των ορθογραφικών έργων και τις επιρροές στις επιδόσεις των μαθητών και ειδικά αυτών με μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει το στάδιο ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας μαθητών δημοτικού τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης, αξιολογώντας την ορθογραφημένη γραφή 89 μαθητών, 22 με υψηλή σχολική επίδοση και 67 με μαθησιακές δυσκολίες σε μία δοκιμασία γραφής κειμένου καθ’ υπαγόρευση και δύο ελεύθερης γραφής. Αναλύοντας ποιοτικά τα λάθη σε αντίστοιχες κατηγορίες που αφορούν τη φωνολογική, μορφολογική και την οπτικο-ορθογραφική επίγνωση, καθώς και τη χρήση των συμβάσεων του γραπτού λόγου, διαπιστώνεται ο βαθμός εξέλιξης στον οποίο βρίσκονται οι συγκεκριμένες ομάδες των μαθητών και παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τις γνωστικές τους διεργασίες και τις ατομικές τους ανάγκες. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι η ορθογραφημένη γραφή των δύο ομάδων των μαθητών επηρεάζεται διαφορετικά ανάλογα με το είδος του ορθογραφικού έργου σε κάποια είδη λαθών, ενώ σε κάποια άλλα όχι. Επίσης, καταδεικνύουν πολύ καλή ορθογραφική ικανότητα των μαθητών με υψηλή σχολική επίδοση και καλύτερες δεξιότητες φωνολογικής και μορφοσυντακτικής επεξεργασίας, αλλά και περισσότερο εμπλουτισμένες οπτικό-ορθογραφικές αναπαραστάσεις. Με βάση αυτά τα ευρήματα η εργασία πραγματεύεται το στάδιο ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας στις δύο ομάδες των μαθητών, τους γλωσσικούς παράγοντες που επηρέασαν καθοριστικά την ορθογραφική τους επίδοση, το βαθμό δυσκολίας του κάθε ορθογραφικού έργου ανάλογα με τους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται και τον διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. (EL)
This study is investigating the mechanisms that are activated in two kinds of spelling tests, the free writing and the spelling tests with dictation, through a qualitative analysis of mistakes of the pupils of the last three grades of primary school. It was thought that this investigation will allow useful conclusions for the mechanisms that are activated in the two kinds of spelling tests and how they affect the performance of pupils and especially those with learning disabilities in the spelling. Specifically, the research examines the development stage of spelling skill of 89 pupils, 22 with high school performance and 67 with learning disabilities, with a dictation test and two free writing tests. The mistakes analyzed in the corresponding categories of phonological, morphological and visual-orthographic awareness and the use of the conventions of writing. This investigation will allow useful conclusions for the degree of development which are the specific groups of pupils and it will show useful information for their cognitive processes and their individual needs. The results show differences in the performance of pupils between the two types of orthographic tests in some types of mistakes. Also they show very good spelling ability of students with high school performance and better phonological skills and morphosyntactic processing, and more rich visual-orthographic representations. Based on these findings, the paper discusses the development stage of spelling skills in the two groups of pupils, the linguistic factors that influence their orthographic performance, the degree of difficulty between these spelling tests depending on the mechanisms that are activated and the different growth rate of spelling ability of the pupils with learning disabilities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
αξιολόγηση ορθογραφημένης γραφής δύο διαφορετικών ομάδων μαθητών σε ορθογραφικά έργα παραγωγής κειμένου καθ’ υπαγόρευση και ορθογραφικά έργα παραγωγής κειμένου από τους ίδιους τους μαθητές (EL)
qualitative analysis of mistakes in two kinds of spelling tests, the free writing and the spelling tests with dictation (EN)

Επιστήμες Αγωγής (EL)
ορθογραφικά έργα καθ’ υπαγόρευση, ορθογραφικά έργα ελεύθερης γραφής, υψηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, ποιοτική ανάλυση λαθών, ορθογραφική ικανότητα (EL)
Science of Education (EN)
dictation spelling tests, free writing, high school performance, learning disabilities, qualitative analysis of mistakes, orthographic ability (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-10


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Μαθητές με υψηλή επίδοση/μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (EL)
1998-2014 (EL)
Αθήνα (EL)
pupils of high school performance/ pupils with learning disabilities (EN)
1998-2014 (EN)
Athens (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 1-17 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 1-17 (EN)

Copyright (c) 2017 Στυλιανή Βασίλειος Ξάνθη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.