Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας για την ανακύκλωση: έρευνα σε παιδιά του Βόλου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιλήψεις παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας για την ανακύκλωση: έρευνα σε παιδιά του Βόλου (EL)
Kindergardeners' and third-graders' conceptions of recycling: A study with students in Volos (EN)

Ηλιοπούλου, Ιφιγένεια

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια έρευνα η οποία είχε ως στόχο να αναδείξει τη σκέψη 30 μαθητών Nηπιαγωγείου και 30 μαθητών Γ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία του Βόλου για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, την ανακύκλωση. Ειδικότερα, διερευνήθηκε  α) ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές ορίζουν την ανακύκλωση,  β) οι αντιλήψεις τους τόσο για τη διαδικασία της ανακύκλωσης όσο και για τα είδη των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν, γ) τι σκέφτονται για το όφελος της ανακύκλωσης καθώς και δ) ο βαθμός πρακτικής της ανακύκλωσης στο σχολείο και το σπίτι. Επίσης, η έρευνα επικεντρώθηκε στον εντοπισμό πιθανών διαφορών  στη σκέψη των μαθητών των δύο ηλικιακών ομάδων αναφορικά με τα θέματα αυτά.  Η ανάλυση περιεχομένου  των δεδομένων, που έγινε με το σχέδιο και την ημιδομημένη συνέντευξη με τη βοήθεια φωτογραφιών και άλλου εποπτικού υλικού, έδειξε ότι οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν ένα έως τρία κυρίως κριτήρια για να  ορίσουν  την ανακύκλωση. Ακόμη, έχουν μια ελλιπή αντίληψη αναφορικά με  το όφελος, τα ανακυκλώσιμα υλικά και την ακριβή διαδικασία της ανακύκλωσης.  Επιπλέον, η πρακτική ανακύκλωσης φάνηκε να είναι πολύ φτωχή στο σχολείο, και σχεδόν ανύπαρκτη στο σπίτι.  Σαφώς, όπως αναμενόταν, διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες λόγω της διαφορετικής τους γνωστικής ανάπτυξης και  των τριών περισσότερων χρόνων σχολικής εκπαίδευσης, μεταξύ  άλλων παραμέτρων. Τέλος, συζητιούνται οι προτάσεις για την διδακτική πρακτική που βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας.   (EL)
The present paper presents a study aimed at identifying the thinking of 30 kindergarteners and 30 third-graders from four public schools located in Volos about an environmental issue, namely recycling. More specifically, this study explored (a) the ways the students define “recycling”; (b) their conceptions of the recycling process and the recyclable materials; (c) what they think about the benefits of recycling; and, (d) the degree of recycling practice at school and at home. Also, the study focused on possible differences between the 9-year-olds’ thinking and what 6-year-olds maintain concerning the recycling. The content analysis of the data collected through drawings and of the interviews conducted with the aid of photographs and other visual means, indicates that most children use one to three criteria in order to define recycling.  They have incomplete conceptions of the benefits, recyclable materials, and the exact process of recycling. Moreover, the recycling practices proved to be very poor at school and nearly nonexistent at home. Obviously, as expected, there proved to be differences between the two groups due to their cognitive development as well as the fact that the older children had experienced three more years of teaching.  Implications for education are also discussed in this paper. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ερευνητικό άρθρο (EL)
αντιλήψεις, κοινωνικός εποικοδομητισμός, μετασχηματιστική διδασκαλία, εκπαίδευση για περιβάλλον και αειφορία, ανακύκλωση (EL)
conceptions, social constructivism, transformative teaching, education for environment and sustainability, recycling (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-11-07


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2016); 148-164 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 5, No 1 (2016); 148-164 (EN)

Copyright (c) 2016 Ιφιγένεια Ανδρέα Ηλιοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.