Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Confronting the effects of crisis on education: Principals' views and practices in early childhood and primary education (EN)

Κουσαξίδης, Κωνσταντίνος
Τσάφος, Βασίλης
Αλεξίου, Βασιλική
Κομίνια, Ελένη
Λυκομήτρου, Σόνια
Αυγητίδου, Σοφία
Ανδρούσου, Αλεξάνδρα
Κακανά, Δόμνα-Μίκα

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος (TOCSIN) που χρηματοδοτήθηκε από τον από τον ΕΟΧ Μηχανισμός 2009-2014 – (Project Contract n° 3708) με φορέα υλοποίησης την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). (EL)

Στην εργασία αυτή διερευνούμε τις απόψεις προϊσταμένων και διευθυντών σχολικών μονάδων προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και τις στρατηγικές που υιοθετούν για την αντιμετώπισή τους.  Ενώ υπάρχουν εθνικές και διεθνείς αναφορές για τις συνέπειες της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση, έχουμε λίγες έρευνες που μελετούν τις απόψεις των διευθυντών για τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση και τις πρακτικές που επιλέγουν σε συγκεκριμένα πλαίσια.  Στην έρευνα συμμετείχαν 16 προϊσταμένες νηπιαγωγείων και 34 διευθυντές και διευθύντριες δημοτικών σχολείων τριών διαφορετικών περιοχών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλος).  Η συλλογή δεδομένων έγινε με  ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπήρχαν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές σε σχέση με το πώς οι συμμετέχοντες νοηματοδότησαν τις επιπτώσεις της κρίσης και τις στρατηγικές που επέλεξαν για την αντιμετώπισή τους.  Οι στρατηγικές που οι διευθυντές και οι προϊσταμένες ανέφεραν ότι υιοθετούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση είναι πολλαπλές και αναδεικνύουν τις δυνατότητες δράσης και αντίστασης με στόχο την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων που η κρίση δημιουργεί.  Στο άρθρο συζητιούνται ο αλληλέγγυος και κοινωνικός ρόλος που αναλαμβάνει το σχολείο καθώς και ο ρόλος του ως σχεδιαστή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών με αντισταθμιστικό χαρακτήρα.  (EL)
This study investigated principals’ opinions about the issues they face in early childhood and primary education because of the socio-economic crisis and the strategies they adopt to confront them.  While international and national reports have documented the effects of economic crisis in education, there is little research regarding principals’ views and strategies in this context.  16 principals of kindergarten schools and 34 principals of primary schools from three different regions (Athens, Thessaloniki and Volos) participated in the study.  Data was gathered through semi-structured interviews.  Data analysis showed   both commonalities as well as differentiations regarding principals’ opinions about the effects of crisis and the strategies to confront them. Principals reported on a variety of strategies they employ and in this way highlighted the possibilities for action and resistance aiming to confront the social inequalities that the crisis creates.  The paper presents the solidarity and social role that schools undertake as well as their role in the design of innovative educational practices with a compensatory orientation.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποιοτική έρευνα (EL)

σχέση σχολείου και κοινωνίας (EL)
εκπαίδευση και κοινωνία (EL)
κοινωνικές ανισότητες (EL)
κοινωνικο-οικονομική κρίση (EL)
ποιοτική έρευνα (EL)
απόψεις διευθυντών και προϊσταμένων (EL)
Παιδαγωγική (EL)
εκπαιδευτικές πρακτικές (EL)
εκπαιδευτικές πεποιθήσεις (EL)
principals’ views (EN)
social inequalities (EN)
socio-economic crisis (EN)
qualitative research (EN)
school practices (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-12-28


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Αθήνα; Θεσσαλονίκη; Βόλος (EL)
προϊσταμένες νηπιαγωγείων και διευθυντές δημοτικών σχολείων (EL)
2015-2016 (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2016); 172-185 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 5, No 1 (2016); 172-185 (EN)

Copyright (c) 2016 Σοφία Αυγητίδου, Ελένη Κομίνια, Σόνια Λυκομήτρου, Βασιλική Αλεξίου, Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Δόμνα-Μίκα Κακανά, Βασίλης Τσάφος, Κωνσταντίνος Κουσαξίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.