Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά (EL)
Content analysis on 4th grade's primary language school textbooks concerning the promotion on Children's Rights and the sensitization of students towards them (EN)

Τσατήρη (Tsatiri), Μαρία (Maria)
Στεφανοπούλου (Stefanopoulou), Σοφία (Sofia)
Κουμζής (Koumzis), Ιωάννης (Ioannis)

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την προβολή και ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχοντας ως οδηγό τα άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στα εν χρήσει σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την προβολή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στα εν λόγω σχολικά βιβλία -συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου για τον δάσκαλο- εστιάζοντας στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου σε συνδυασμό με την ερμηνευτική προσέγγιση από τις μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση αναδεικνύει ότι δεν προβάλλονται σε μεγάλο βαθμό όλα τα Δικαιώματα του Παιδιού στα υπό μελέτη σχολικά βιβλία. Ειδικότερα, 24 άρθρα από τα 54 που περιέχει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν προβάλλονται καθόλου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι μόνο 6 άρθρα εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Επιπροσθέτως, στο βιβλίο του δασκάλου βρέθηκε ότι αναδεικνύονται μόνο 12 από τα 54 άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ως συμπέρασμα προκύπτει τόσο η έλλειψη ενημέρωσης και ενεργοποίησης των μαθητών/ριών μέσα από την επίδραση που ασκούν τα εγχειρίδια στη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων τους όσο και η άνιση κατανομή της ανάδειξης των άρθρων της Διεθνούς Σύμβασης στα σχολικά εγχειρίδια. Τέλος, προτείνονται δραστηριότητες, που ενισχύουν την προβολή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού και ευαισθητοποιούν τους μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με αυτά.  (EL)
This paper discusses the prevalence and promotion of Children's Rights, guided by the articles of the International Convention on the Rights of the Child on in-use school textbooks of primary language in 4th grade. The survey investigates the promotion of Children's Rights in these school textbooks -including teacher’s book- in order to inform and make students aware of their guaranteed rights. The method used is the quantitative content analysis in conjunction with the hermeneutic method given by the qualitative content analysis. The analysis points out that not all of the Children’s Rights are presented largely in the studied textbooks. Specifically, 24 of the 54 articles contained in the International Convention on the Rights of the Child are not prevalent at all. Furthermore, it was found that 6 articles appear much more often than the other ones. Additionally, in the teacher's book, only 12 of the 54 articles of the International Convention on the Rights of the Child emerged. In conclusion, we highlight the lack of students’ information and motivation through the influence of the textbooks concerning the awareness of their rights as long as the unequal distribution of the articles of the International Convention in the textbooks. Finally, we propose activities that enhance the promotion of Children's Rights in textbooks of primary language in 4th grade and sensitize students regarding them. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου (EL)
quantitative content analysis (EN)

σχολικά εγχειρίδια (EL)
γλωσσικό μάθημα (EL)
ανάλυση περιεχομένου (EL)
Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EL)
Παιδαγωγικές Επιστήμες (EL)
Έρευνα σχολικών εγχειριδίων/βιβλίων (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (EL)
Δικαιώματα του Παιδιού (EL)
Διδακτική και Προγράμματα Σπουδών (EL)
Ανθρώπινα Δικαιώματα (EL)
Teaching and curricula (EN)
Human Rights' Education (EN)
Greek language lesson (EN)
Children’s Rights (EN)
content analysis (EN)
Education (EN)
School textbook research (EN)
Human Rights (EN)
school textbooks (EN)
Educational Sciences (EN)
International Convention on the Rights of the Child (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-03-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

σχολικά εγχειρίδια (EL)
Ελλάδα (EL)
2006 έως σήμερα (EL)
Greece (EN)
2006 until today (EN)
school textbooks (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 32-52 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 32-52 (EN)

Copyright (c) 2017 Ιωάννης Ευάγγελος Κουμζής, Σοφία Χρήστος Στεφανοπούλου, Μαρία Λουκάς Τσατήρη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.