Η ανάδειξη των προσόντων του αποτελεσματικού Διευθυντή Σχολικής Μονάδας μέσα από τις διαδικασίες επιλογής. Μια εμπειρική μελέτη περίπτωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ανάδειξη των προσόντων του αποτελεσματικού Διευθυντή Σχολικής Μονάδας μέσα από τις διαδικασίες επιλογής. Μια εμπειρική μελέτη περίπτωσης (EL)
Researching selection criteria for effective School Headship. An empirical case study from Greece. (EN)

Argyropoulou, Eleftheria
Symeonidis, Anastasios

Η σχολική διεύθυνση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ο ρόλος του Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας είναι πολύ σημαντικός τόσο για την ίδια την εκπαιδευτική μονάδα όσο και για ολόκληρο το σχολικό σύστημα καθώς η αποτελεσματική διοίκηση των σχολείων, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη λειτουργία και ανάπτυξή τους, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από αντίστοιχα αποτελεσματικούς Διευθυντές. Η νομοθεσία αλλάζει συχνά και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών σχολικών μονάδων παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Στην παρούσα ερευνητική εργασία, μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τη διερεύνηση των απόψεων των ίδιων των εκπαιδευτικών, καταβάλλεται προσπάθεια να αποτυπωθούν τα προσόντα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον αποτελεσματικό Διευθυντή και να εξακριβωθεί, με βάση το ισχύον σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών στελεχών αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο, κατά πόσο τα προσόντα αυτά λαμβάνονται πραγματικά υπόψη και σε ποιο βαθμό ενθαρρύνονται οι ικανότεροι εκπαιδευτικοί στη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων. (EL)
School leadership is a key component of educational organizations and the role of a Headteacher is of great importance, not only for the school unit itself, but also for the whole school system, because effective school management (which in turn affects both schools’ operation and development) mainly depends on respectively effective managers. The legal framework frequently changes and the procedure for the selection and the appointment of Headteachers is of great research interest. In this paper we try to investigate the qualifications of an efficient Headteacher through literature review and through the research of teachers’ views; based on the current Headteachers’ selection procedure as compared to the previous one we also attempt to verify whether those qualifications are practically taken into account during selection and, if they are,  to what extent most competent teachers are encouraged to apply for school leading posts. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
εκπαιδευτική έρευνα; βιβλιογραφική επισκόπηση; δημοσκόπηση; ερωτηματολόγιο; ποσοτικά δεδομένα (EL)
educational research; literature review; sampling; questionnaire; quantitative data (EN)

διοίκηση και ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων (EL)
εκπαιδευτική ηγεσία (EL)
διευθυντής σχολικής μονάδας (EL)
διοίκηση σχολείου (EL)
προσόντα (EL)
διαδικασία επιλογής (EL)
επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων (EL)
εκπαιδευτική πολιτική (EL)
qualifications (EN)
educational policy (EN)
headteacher (EN)
school Headteachers’ selection (EN)
education leadership (EN)
selection procedure (EN)
school management and leadership (EN)
school management (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-04-14


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

τελευταία τριαντακονταετία; 2015-2017 (EL)
εκπαιδευτικοί; διευθυντές σχολικών μονάδων; δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (EL)
Ελλάδα; Ελληνική σχολική εκπαίδευση (EL)
last thirty years; 2015-2017 (EN)
Greece; Greek educational system (EN)
teachers; headteachers; secondary education; Prefecture of Serres (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 53-72 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 53-72 (EN)

Copyright (c) 2017 Ελευθερία Αργυροπούλου, Αναστάσιος (Anastasios) Βασιλείου (Vasileiou) Συμεωνίδης (Symeonidis) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.