Στερεότυπα φύλου και επιλογή σπουδών ανάλογα με το φύλο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτερεότυπα φύλου και επιλογή σπουδών ανάλογα με το φύλο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
Gender stereotypes and selection of studies according to gender in secondary education (EN)

Παπακίτσος, Ευάγγελος Χ.
Κιούση, Ελένη
Φλωράκος, Γεώργιος

Τα στερεότυπα φύλου και οι συμπεριφορές που τα διαμορφώνουν επιδρούν αναμφίβολα, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, στη λήψη απόφασης για επιλογή σπουδών. Η απόφαση αυτή επηρεάζεται όχι τόσο από τη βιολογική διάσταση του φύλου, αλλά κυρίως από την κοινωνική του πτυχή. Πολλοί εξωγενείς παράγοντες, συμβάλλουν στη διατήρηση του φαινομένου των στερεοτύπων φύλου στις σύγχρονες κοινωνίες. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει το βαθμό επίδρασης των στερεοτύπων φύλου στη λήψη απόφασης για σπουδές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου κατά τα έτη 2008 – 2014. Για τον σκοπό αυτό αντλήθηκαν στοιχεία από τρεις σχετικές έρευνες σε γυμνάσια και λύκεια της Αττικής. Τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των δεδομένων των τριών ερευνών επιβεβαιώνουν μερικώς την αρχική υπόθεση, δηλαδή ότι τα στερεότυπα φύλου επιδρούν στη λήψη απόφασης για σπουδές. Η αρμονική συνύπαρξη των δύο φύλων προϋποθέτει την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κριτικής ικανότητας του ανθρώπου. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να προάγουν την κριτική αυτογνωσία - κοινωνιογνωσία του ατόμου, μέσα από προγράμματα - δράσεις που αφορούν την σχολική αλλά και την τοπική κοινωνία. (EL)
Gender stereotypes and attitudes that shape them, undoubtedly influence, combined with other factors, the decision - making process of choosing a field of study. This decision is influenced not so much by the biological aspect of gender, but mainly from its social aspect. Many external factors are contributing to the preservation of gender stereotypes’ phenomenon in modern societies. This study aims to examine the impact degree of gender stereotypes in choosing a field of study in Greek secondary education and the evolution of the phenomenon in the 2008 - 2014 period. For this purpose, data had been collected from three related researches, in high schools of Attica. The results of comparing the data that originate from the three researches partially confirm the original hypothesis, namely that the gender stereotypes influence the decision - making process of choosing a field of study. The harmonious coexistence of the sexes requires the development of self-knowledge and critical thinking. This can be achieved only by raising the awareness of teachers, who are invited to promote critical self-knowledge and social knowledge to individuals, through the implementation of policies regarding school and local society. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (EL)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EL)
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
στερεότυπα φύλου (EL)
επιλογή σπουδών (EL)
Educational Vocational Education (EN)
Secondary Education (EN)
secondary education (EN)
studies selection (EN)
Gender stereotypes (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-05-14


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Αττική (EL)
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (EL)
2008-2014 (EL)
Pupils of secondary education (EN)
Attica (EN)
2008-2014 (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 95-111 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 95-111 (EN)

Copyright (c) 2017 Ελένη Κιούση, Γεώργιος Φλωράκος, Ευάγγελος Χρήστος Παπακίτσος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.