Αντιλήψεις μαθητών, γονέων και καθηγητών για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΑΞΓ) σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιλήψεις μαθητών, γονέων και καθηγητών για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΑΞΓ) σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) (EL)
Students', parents' and teachers' perceptions of English as a Foreign Language (EFL): The case of pupils with specific learning difficulties (dyslexia) (EN)

Τσιφτσοπούλου, Μαρίνα
Σταμπολτζή, Αγλαϊα

Η δυσλεξία αναφέρεται στις δυσκολίες ενός ατόμου στη φωνολογία, την ανάγνωση και το γραπτό λόγο. Οι περισσότερες έρευνες στη βιβλιογραφία αφορούν στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές με δυσλεξία στη μητρική τους γλώσσα, και ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα.Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα ενδιαφέρον για μελέτη της επιρροής που έχει η δυσλεξία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, και ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα που μαθαίνεται από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έχει υποστηριχθεί πως στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σημαντικό ρόλο παίζει η μητρική γλώσσα, αφού συχνά οι δυσκολίες στη μητρική γλώσσα μεταφέρονται (μέσω της διαγλωσσικής παρέμβασης) και στην ξένη γλώσσα. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες μαθητών, γονέων και καθηγητών σχετικά με τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία στην ΑΞΓ. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, αξιολόγησης και μελέτης των μαθητών στην ΑΞΓ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 13 μαθητές με δυσλεξία (9 αγόρια και 4 κορίτσια ηλικίας 10-14 ετών που μαθαίνουν αγγλικά για τουλάχιστον 2 έτη), 13 γονείς των μαθητών (10 μητέρες και 3 πατέρες ηλικίας 36-56 ετών) και 13 καθηγητές που διδάσκουν την ΑΞΓ στους συγκεκριμένους μαθητές σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών (13 γυναίκες ηλικίας 26-55 ετών). Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναλύθηκαν με τη θεματική ανάλυση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ως προς τους τομείς δυσκολίας των μαθητών με δυσλεξία στην ΑΞΓ οι οποίοι είναι: προφορά λέξεων, ανάγνωση, ορθογραφία, γραμματική, σύνταξη και αυθόρμητη γραφή. Οι καθηγήτριες αναλύουν σε βάθος τις παραπάνω δυσκολίες. Η διαφοροποιημένη ή προσαρμοσμένη διδασκαλία, η χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων και τεχνολογίας αλλά και η πολυ-αισθητηριακή διδασκαλία εξασφαλίζουν το ευνοϊκότερο πλαίσιο μάθησης για τους μαθητές με δυσλεξία. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες εστιάζουν στη σημασία που έχει η στάση των καθηγητών απέναντι στη δυσλεξία, οι γνώσεις τους και η συμπεριφορά τους απέναντι στους μαθητές που χρειάζονται ειδική μεταχείριση και ενθάρρυνση στην προσπάθεια εκμάθησης της ΑΞΓ. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση της γενικότερης πολιτικής και των μεθόδων διδασκαλίας της ΑΞΓ σε ειδικούς πληθυσμούς. Τέλος, για πρώτη φορά στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι αντιλήψεις μαθητών και γονέων ενώ μέχρι τώρα έχουν διερευνηθεί οι αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών/τριών για τη σχέση δυσλεξίας και ΑΞΓ.   (EL)
Dyslexia is a learning difficulty which affects learners’ phonological, reading and writing skills. Much research has been devoted to dyslexic learners’ difficulties in their native language and more specifically in English. More recently, much interest has been risen regarding the effect of dyslexia on learning a foreign language. It has been suggested that children with dyslexia have problems in transferring skills from one code (first language) to another (foreign language). The present study surveys dyslexic learners’, parents’ and teachers’ views and perceptions of English as a Foreign Language. A second aim of the study is to explore pupils’ experiences, challenges and emotional factors when they learn EFL. The sample of the study consists of 13 pupils with dyslexia (9 boys and 4 girls aged 10-14 years who learn English for at least 2 years), 13 parents (10 mothers and 3 fathers aged 36-57 years) and 13 EFL teachers (all of them females, aged 26-55 years). The data were collected using semi-structured interviews with all the participants. Semi-structured interviews are analyzed by thematic analysis and the results are presented in the present paper. According to the findings, all the participants admit that learners with dyslexia encounter a large number of difficulties in pronunciation, reading, use of grammar and writing in the EFL. Secondly, differentiated teaching, use of technology, individualized teaching and multisensory teaching seem to be effective practices in EFL for learners with dyslexia. In addition, the majority of teachers in the present study seems to understand learners’ difficulties, as it was reflected in their pedagogical decisions. All the participants underline the existence of an indirect link between teachers’ attitudes to dyslexia, teacher behavior and language learning effort. The innovative aspect of the present study is that for the first time Greek learners and parents express their views about EFL teaching (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποιοτική έρευνα; συνεντεύξεις (EL)

Ενιαία Εκπαίδευση (EL)
Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα (EL)
δυσλεξία (EL)
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (EL)
αντιλήψεις γονέων (EL)
αντιλήψεις καθηγητών (EL)
αντιλήψεις μαθητών (EL)
learners’ perceptions (EN)
teachers’ perceptions (EN)
English as a Foreign Language (EN)
Educational Psychology (EN)
Inclusive Education (EN)
dyslexia (EN)
parents’ perceptions (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-09-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

μαθητές; γονείς; καθηγητές αγγλικής (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 179-197 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 179-197 (EN)

Copyright (c) 2017 ΑΓΛΑ'I'Α ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.