Δίλγωσσοι μαθητές στο δημοτικό σχολείο και διαπολιτισμική εκπαίδευση: η περίπτωση της Αχαΐας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίλγωσσοι μαθητές στο δημοτικό σχολείο και διαπολιτισμική εκπαίδευση: η περίπτωση της Αχαΐας (EL)
Bilingual students in primary school and intercultural education: the case of Achaia (EN)

Μάνεσης, Νικόλαος
Αγγελοπούλου, Παρασκευή

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο και τις πρακτικές που υιοθετούν στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών στο διαπολιτισμικό πλαίσιο εκπαίδευσης.       Διεξήγαμε έρευνα με ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, που βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από 106 εκπαιδευτικούς (86 γυναίκες και 20 άντρες, ηλικίας 25-55 ετών)  που εργάζονται σε Δημοτικά σχολεία της Αχαΐας.Τα ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι εκπαιδευτικοί με χαμηλή επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής αντιλαμβάνονται περισσότερο στερεοτυπικά τη διαπολιτισμική παιδαγωγική, πράγμα που τους οδηγεί στην υιοθέτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών για την κάλυψη των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών. Τέλος, τα ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν υψηλά τη δική τους ευθύνη για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών.Περαιτέρω ποιοτικές έρευνες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι ατομικές δυσκολίες που εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν. Ακόμη, αυτές οι δυσκολίες θα μπορούσαν να ειδωθούν ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών/μαθητριών καθώς και της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. (EL)
The objective of the present study was to explore teachers’ perspectives over their role and the educational practices they use in order to fulfil bilingual students’ needs within the intercultural educational context in which they work. For the purpose of this study a specially constructed questionnaire was used including open and closed type questions, which was based on previous research from international and Greek literature. The sample comprised 106 (86 women and 20 men, 25-55 years old) teachers from Primary Schools of Achaia in Greece.   According to the findings, teachers have received low initial and in-service education regarding intercultural pedagogy, which leads them to adopt more stereotypical attitudes regarding intercultural pedagogy. According to the above, teachers tend to adopt specific educational practices in order to correspond to bilingual students’ needs. Finally, research findings suggest that teachers do not recognise their responsibility on the overall intercultural educational process of their bilingual students.Further qualitative research should take place in the context of intercultural pedagogy in order to better understand individual difficulties that teachers and students face. Furthermore, those difficulties could be viewed as part of students’ learning process and socialization process of children from different cultural backgrounds (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πρακτικές (EL)
διαπολιτισμική εκπαίδευση (EL)
Εκπαίδευση (EL)
δημοτικό σχολείο (EL)
Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Δίγλωσσοι μαθητές (EL)
δίγλωσσοι/δίγλωσσες μαθητές/μαθήτριες (EL)
primary school (EN)
bilingual students (EN)
intercultural educational practices (EN)
Education (EN)
intercultural education (EN)
Interculutral education: bilingual students (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 228-236 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 228-236 (EN)

Copyright (c) 2017 Παρασκευή Αγγελοπούλου, Νικόλαος Μάνεσης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.