Ρόλοι και διαδικασίες λήψης απόφασης σε επίπεδο σχολικού οργανισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΡόλοι και διαδικασίες λήψης απόφασης σε επίπεδο σχολικού οργανισμού (EL)
Roles and decision-making processes at the level of school organization: Exploring the views secondary education teachers in Argolida (EN)

Κατσής, Αθανάσιος
Γόγολα, Αγγελική

Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση του ρόλου και του βαθμού συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης απόφασης των σχολικών ηγετών και των συλλογικών οργάνων των σχολικών οργανισμών. Εκατόν ογδόντα δύο (182) εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, μέσω διαδικασίας μη αναλογικής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Κλήθηκαν να αποκριθούν σε ερωτήσεις, ενός δομημένου ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω περιγραφικής στατιστικής, με τη βοήθεια του προγράμματος IBM SPSS statistics v.23. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που εστιάζονται σε ζητήματα σχολικής αυτονομίας. Επισημαίνεται ο περιορισμένος ρόλος της σχολικής ηγεσίας, αλλά  και η ελλιπής συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης απόφασης τόσο των διευθυντών, όσο και των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γονέων τους.  (EL)
The purpose of the research is to investigate the role and the degree of participation in the decision-making process of school leaders and collective bodies of school organizations. One hundred and eighty (182) secondary school educators responded to the survey through a process of non-proportional stratified sampling. They were asked to respond to 35 questions, a structure questionnaire was constructed for the purpose of this investigation. Statistical analysis of data was done through descriptive statistics, with the help of IBM SPSS statistics v.23 program. The survey results revealed significant shortcomings and weaknesses in our education system, focusing on issues of school autonomy. The limited role of school leadership, as well as inadequate participation in the decision-making process of both directors and teachers, pupils and their parents, is noticed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποσοτική έρευνα (EL)

Διαδικασίες λήψης απόφασης (EL)
Μαθητές (EL)
Σχολική αυτονομία (EL)
Λογοδοσία (EL)
Σχολική ηγεσία (EL)
Σχολικός οργανισμός (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Κοινωνικές Επιστήμες (EL)
Γονείς (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)
Decision Making (EN)
Participation (EN)
School Leadership (EN)
Social sciences (EN)
Education (EN)
Collective bodies (EN)
School Autonomy (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-12-06


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 237-254 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 237-254 (EN)

Copyright (c) 2017 Αγγελική Σπυρίδων Γόγολα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.