Σεξουαλική αγωγή ανά τον κόσμο, με έμφαση στις ευρωπαϊκές χώρες, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: μία συστηματική ανασκόπηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣεξουαλική αγωγή ανά τον κόσμο, με έμφαση στις ευρωπαϊκές χώρες, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: μία συστηματική ανασκόπηση (EL)
Sexual education in the world, focused on the European countries, for children in preschool and school age: a systematic review (EN)

Μπρουσκέλη (Vassiliki Brouskeli), Βασιλική

Η σεξουαλικότητα αποτελεί βασική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης και η σεξουαλική αγωγή είναι ανθρώπινο δικαίωμα που οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν αναγνωρίσει. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τα υπάρχοντα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής ανά τον κόσμο με έμφαση στις ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων των σύγχρονων προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής ανά τον κόσμο. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση όφειλαν, μεταξύ άλλων, να παρέχουν επαρκή δεδομένα προς παρουσίαση για δύο σημαντικούς παράγοντες, αυτούς της ηλικίας των παιδιών στα οποία παρέχεται  η αγωγή και του περιεχομένου αυτής. Όσον αφορά την Ευρώπη, παρουσιάζονται τα προγράμματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Φινλανδία. Όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, αναλύονται τα προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι χώρες που εφαρμόζουν πολύπλευρα προγράμματα αγωγής, σταθερά στον χρόνο, με σύγχρονη μεθοδολογία και περιλαμβάνουν επίκαιρα ζητήματα προς ανάλυση επιδεικνύουν καλύτερα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους να εκπαιδεύσουν τους νέους. Επιπλέον, η σεξουαλική αγωγή η οποία έχει στο επίκεντρό της την προσωπική ανάπτυξη και έχει ως αρχή την αντιμετώπιση της σεξουαλικότητας κατά την εφηβεία ως ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη και όχι ως απειλή, είναι αποτελεσματικότερη. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο τα μελλοντικά σχετικά προγράμματα να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να λαμβάνουν υπόψη το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών και το εκάστοτε πολιτιστικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.  (EL)
Sexuality is a core issue for the human and sexual education is a human right which more of the countries have recognized. This study aimed to investigate the current sexual education programs in the world, with emphasis on the European countries. As far as the methodology is concerned, we used electronical research methods for detecting the currently applied sexual education programs in the world. The studies that were included had to, between other limits, provide evidence for the age range that the programs are applied and for the content as well. As far as Europe is concerned, the programs that are presented are the ones of Greece, Cyprus, Netherlands, England, Germany, Italy and Finland. As far as the rest world is concerned, the programs that are presented are the ones of United States of America, the Asia-Pacific Area, Africa, Latin America and Australia. According to the study results, the countries that apply comprehensive education programs, stable in time, with modern methodology and contain current issues for analysis, demonstrate better results to their efforts to educate the young people. Furthermore, the most fruitful sexual education is the one that focus on personal development and operates on the principle of treating youth sexuality as an opportunity for personal development and not as a threat. Finally, it is suggested that future relevant programs will be evaluated periodically, they will take into account the children’s developmental stage as well as their cultural and social environment.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανασκόπηση (EL)
Systematic Review (EN)

ανασκόπηση (EL)
σεξουαλική αγωγή (EL)
Ψυχολογία, Ψυχολογία της υγείας (EL)
Ευρώπη (EL)
κόσμος (EL)
sexual education (EN)
Europe (EN)
Health psychology (EN)
Review (EN)
World (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-10-05


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 214-227 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 214-227 (EN)

Copyright (c) 2017 Βασιλική Μπρουσκέλη (Vassiliki Brouskeli) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.