Το μοντέλο Lesson Study ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης: Εμπλέκοντας μελλοντικούς και εν-ενεργεία νηπιαγωγούς σε συμμετοχική αναστοχαστική πράξη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο μοντέλο Lesson Study ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης: Εμπλέκοντας μελλοντικούς και εν-ενεργεία νηπιαγωγούς σε συμμετοχική αναστοχαστική πράξη (EL)
Lesson study as a tool in professional development: Engaging pre-service and in-service kindergarten teachers in joint reflective practice (EN)

Πεντέρη, Ευθυμία

Το μοντέλο Lesson Study έχει ευρέως εφαρμοστεί ως μια αυτό-καθοδηγούμενη μέθοδος για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στοχεύοντας στη βελτίωση της προόδου των μαθητών, ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και το γυμνάσιο. Σταδιακά, η χρήση του επεκτάθηκε και σε άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες όπως επίσης και στα προγράμματα εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών παίρνοντας διάφορες μορφές και παραλλαγές ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τους στόχους των διαφορετικών επαγγελματικών και εκπαιδευτικών πλαισίων στα οποία εφαρμόστηκε. Η εργασία παρουσιάζει μια μορφή του lesson study η οποία εστιάζει στην κοινή αναστοχαστική πράξη μελλοντικών και εν-ενεργεία νηπιαγωγών με τη συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού επόπτη στο ρόλο του συμβούλου σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από το Εργαστήρι Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος lesson study ήταν το αντικείμενο της επιμόρφωσης των εν-ενεργεία νηπιαγωγών και το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των μελλοντικών νηπιαγωγών, φοιτητών του Τμήματος. Ο επόπτης, μια έμπειρη, εν-ενεργεία νηπιαγωγός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος είχε το ρόλο να «διευκολύνει» και να καθοδηγήσει τη διαδικασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος για πρακτικής των εν-ενεργεία και μελλοντικών νηπιαγωγών σε δύο τάξεις νηπιαγωγείων, με τη μέθοδο του lesson study. Τα στάδια της όλης διαδικασίας, οι ρόλοι, οι αλληλεπιδράσεις και οι απόψεις των συμμετεχόντων συζητούνται στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των νηπιαγωγών και στη σύνδεση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ του Πανεπιστημιακού Τμήματος και της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα.  (EL)
Lesson study has been widely implemented as a teacher-led professional development tool to improve students’ achievement and progress, especially in the upper elementary and middle school. Over the years, its use has been expanded in other educational levels as well in pre-service teachers’ training programs, with various forms and adaptations to correspond to different educational and professional contexts, needs and purposes. We present a form of lesson study that combines the reflective practice of both pre-service and in-service kindergarten teachers including the participation of the academic supervisor-facilitator in a pilot program initiated by the Laboratory of Pedagogical Research and Educational Practice of the Department of Education Sciences in Early Childhood. More specifically, the Lesson Study approach was the subject of the kindergarten teachers’ in-service training program and the context of the practicum for the pre-service kindergarten teachers. The academic supervisor-facilitator, an experienced kindergarten teacher and PhD holder, facilitated the process of co-designing the lesson, implementing the lesson in two kindergarten classrooms, as participants teachers formed two joint groups of trainees, reflecting and re-designing. The stages of the process, the roles, the interactions and the beliefs of the participants are presented and discussed with regard to teachers’ professional development and the connection between the university department and the professional community.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαίδευση εκπαιδευτικών (EL)
πρακτική άσκηση μελλοντικών νηπιαγωγών (EL)
Εκπαίδευση (EL)
μέθοδος lesson study (EL)
επιμόρφωση εν-ενεργεία νηπιαγωγών (EL)
αναστοχαστική πράξη (EL)
teachers education (EN)
Education (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-11-08


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 2 (2017): Special Issue: Lesson Study - A Scientific Meeting for Exchanging Views and Exploring the Model Across Europe; 43-56 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 2 (2017): Special Issue: Lesson Study - A Scientific Meeting for Exchanging Views and Exploring the Model Across Europe; 43-56 (EN)

Copyright (c) 2017 Penderi Efthymia (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.