Φοιτητές στο φάσμα του αυτισμού: Εμπόδια, δυνατότητες και τρόποι στήριξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦοιτητές στο φάσμα του αυτισμού: Εμπόδια, δυνατότητες και τρόποι στήριξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Students with autism spectrum disorder in higher education: Difficulties and support practices (EN)

Καλούρη, Ράνυ
Σταμπολτζή, Αγλαϊα
Τσίτσου, Ελισάβετ

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελεί μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή που ακολουθεί το άτομο διαβίου.  Η συχνότητά εμφάνισής της έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με «ιδιαίτερες ικανότητες», υψηλή λειτουργικότητα και καλές ακαδημαϊκές προοπτικές. Οι μαθητές αυτοί συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των φοιτητών με ΔΑΦ, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν στο πανεπιστήμιο, αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους στήριξής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε μέσω των βιβλιογραφικών βάσεων ProQuest, Eric και Sage Journals, όπου με προκαθορισμένα κριτήρια εντοπίστηκαν άρθρα, επίσημες εκθέσεις (reports) και διδακτορικές διατριβές. Τα βασικά συμπεράσματα των ερευνών παρουσιάζουν ομοιότητες παρά τις διαφορετικές χώρες στις οποίες έχουν γίνει οι έρευνες. Ένα βασικό συμπέρασμα που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ορισμένοι από τους παραδοσιακούς τρόπους στήριξης που χρησιμοποιούνται για τους φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι κατάλληλοι για τους φοιτητές στο αυτιστικό φάσμα που έχουν ανάγκη περισσότερης εξατομικευμένης υποστήριξης. Συμπερασματικά, τα Συμβουλευτικά Κέντρα των πανεπιστημίων σε συνεργασία με άλλες υπάρχουσες δομές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μαθησιακή και ψυχολογική στήριξη των φοιτητών με ΔΑΦ. Τα πανεπιστήμια έχουν να ωφεληθούν από τις «ειδικές ικανότητες» των φοιτητών αυτών αλλά και να εμπλουτίσουν τη γνώση τους για τη «διαφορετικότητα». (EL)
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a lifelong neurodevelopmental condition. The incidence of ASD is rising impressively during the last decades. Within the autism spectrum, there is a large number of students with “special abilities”, above average or high intelligence and good academic prospects. A large number of these students moves to higher education, in order to pursue their personal and academic goals. The purpose of this paper is to present the basic characteristics of university students with ASD, the difficulties and obstacles they encounter at university, as well as effective ways of supporting them in higher education. The literature review was conducted through the electronic databases ProQuest, Eric and Sage Journals where specific inclusion criteria had been set for articles, reports and theses. The main outcomes of the studies have several similarities irrespective of the country of origin of the studies. Students with ASD meet emotional, practical, social, communicative and sensory challenges in higher education. One key conclusion is that some of the traditional support methods used for students with special educational needs are not suitable for students with autism who needs personalized support based on their unique needs. Personnel of counselling or disability centres should offer appropriate accommodations to support academically and emotionally students on the autistic spectrum, taking into account the context of the institution and the large variability between students with ASD. Finally, universities have to benefit from the "special abilities" of these students and also enrich their knowledge of "diversity". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
βιβλιογραφική ανασκόπηση (EL)
Literature review (EN)

Ενιαία Εκπαίδευση (EL)
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (EL)
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (EL)
φοιτητές (EL)
τριτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Ειδική Αγωγή (EL)
πρακτικές υποστήριξης (EL)
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EL)
Special Needs Education (EN)
Higher Education (EN)
supportive practices and accommodations (EN)
students (EN)
higher education (EN)
Inclusive Education (EN)
Autism spectrum disorder (EN)
Special Educational Needs (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2018-07-04


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 7, No 1 (2018); 28-43 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 7, No 1 (2018); 28-43 (EN)

Copyright (c) 2018 ΑΓΛΑΙΑ ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗ, ΡΑΝΥ ΚΑΛΟΥΡΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΤΣΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.