Κατασκευή, ανάπτυξη και ψυχομετρική αξιολόγηση κλίμακας για την εκτίμηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ανάγνωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατασκευή, ανάπτυξη και ψυχομετρική αξιολόγηση κλίμακας για την εκτίμηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ανάγνωσης (EL)
Construction and psychometric evaluation of a self-report scale to assess the teachers' efficiency beliefs in the teaching of reading (EN)
Évaluation de la construction, du développement et de l'échelle psychométrique pour évaluer l'efficacité personnelle des enseignants dans l'enseignement de la lecture (FR)

Μαστροθανάσης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την κατασκευή και τον ψυχομετρικό έλεγχο μιας κλίμακας αυτοαναφοράς με την ονομασία “Αίσθηση Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας στην Ανάγνωση”. Το εργαλείο αυτό έχει σκοπό την εκτίμηση των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότας των δασκάλων στη διδασκαλία της ανάγνωσης, έχοντας ως βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία για την αυτοαποτελεσματικότητα του Bandura.Η ανάπτυξη της κλίμακας περιέλαβε την εξέταση της εγκυρότητας της εννοιολογικής της κατασκευής και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της, απ΄ όπου προέκυψε μια αξιόπιστη και αξιολογήσιμη δομή δύο παραγόντων. Ως συστατικά στοιχεία περιλαμβάνει το κριτήριο της αίσθησης διδακτικής αυτεπάρκειας και της αίσθησης αποτελεσματικότητας στην επιρροή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη βαθμολόγηση του εργαλείου και προτείνονται τρόποι ερμηνείας των αποτελεσμάτων του. (EL)
The main goal of this research is the construction and psychometric evaluation of a self-report scale called "Sense of Teaching Effectiveness in Reading (STER)". This tool aims to assess the teachers' efficiency beliefs in the teaching of reading based on the socio-knowledge theory of Bandura's self-efficacy.The development of the scale included the check of its construct validity and assessing its reliability. As a result, a reliable and valid two-factor scale emerged. The constituent elements include the criteria of sense of teaching self-sufficiency and the sense of effectiveness in influencing the expected outcomes. As a final, instructions for scoring the instrument are given as well as suggested ways to interpret its results. (EN)
L'objectif principal de cette recherche est la construction et l'évaluation psychométrique d'une échelle d'auto-évaluation appelée "Sens de l'efficacité de l'enseignement en lecture (STER)". Cet outil vise à évaluer les croyances des enseignants en matière d’efficacité de l’enseignement de la lecture sur la base de la théorie de la connaissance sociologique de l’auto-efficacité de Bandura.Le développement de l’échelle comprenait la vérification de la validité de sa construction et l’évaluation de sa fiabilité. En conséquence, une échelle à deux facteurs fiable et valide a émergé. Les éléments constitutifs comprennent les critères du sentiment d’autonomie en matière d’enseignement et le sentiment d’efficacité à influencer les résultats attendus. En fin de compte, des instructions pour la notation de l’instrument sont données, ainsi que des façons d’interpréter ses résultats. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποσοτική (EL)

αίσθηση αποτελεσματικότητας (EL)
ανάγνωση (EL)
διδασκαλία (EL)
ψυχομετρικός έλεγχος (EL)
εκπαίδευση (EL)
ψυχολογία (EL)
κλίμακα (EL)
αυτεπάρκεια (EL)
education (EN)
sense of efficacy (EN)
psychology (EN)
scale (EN)
reading (EN)
psychometric control (EN)
teaching (EN)
self-sufficiency (EN)
sens de l'efficacité (FR)
autosuffisance (FR)
contrôle psychométrique (FR)
enseignement (FR)
échelle (FR)
lecture (FR)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2018-09-19


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Greece (EN)
teachers (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 7, No 1 (2018); 64-80 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 7, No 1 (2018); 64-80 (EN)

Copyright (c) 2018 Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.