Διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου αναφορικά με τις προσδοκίες γονέων για τον γραμματισμό των παιδιών τους και τη μεταξύ τους συνεργασία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου αναφορικά με τις προσδοκίες γονέων για τον γραμματισμό των παιδιών τους και τη μεταξύ τους συνεργασία (EL)
Investigation of kindergarten and primary school teachers' perceptions regarding the expectations of parents for the literacy of their children (EN)

Αποστόλου (Apostolou), Ζωή (Zoi) Ταξιάρχης
Στελλάκης (Stellakis), Νεκτάριος (Nektarios)

Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου που υπηρετούν σε δημόσια ελληνικά σχολεία για τις προσδοκίες των γονέων των μαθητών τους για την κατάκτηση του γραμματισμού και τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους. Ειδικότερα, μελετώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επιρροή που ασκείται πάνω τους από τις προσδοκίες των γονέων για τον γραμματισμό των παιδιών τους, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους. Διερευνώνται ακόμη οι πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στη συνεργασία τους με τους γονείς για τη διαχείριση των προσδοκιών, αλλά και για τη συνέχεια της ενίσχυσης του γραμματισμού, όπως αυτός λαμβάνει χώρα στο σπίτι, στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο, ως ένα συνεχές. Η διερεύνηση αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης (διδακτορικής διατριβής) των σχέσεων φυσικού/πρώτου και συμβατικού/σχολικού γραμματισμού, των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα ύπαρξης ή μη σύνδεσης των προγραμμάτων γραμματισμού, αλλά και των πρακτικών που απορρέουν από αυτές. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου (ποσοτική έρευνα) σε δείγμα 326 νηπιαγωγών και 306 δασκάλων που διδάσκουν τη χρονιά διεξαγωγής της διαδικασίας στην Α’ τάξη ελληνικών δημοτικών σχολείων των νομών Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και με τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων (ποιοτική έρευνα) σε 32 εκπαιδευτικούς, 16 νηπιαγωγούς και 16 δασκάλους, από αυτούς που έλαβαν μέρος στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι νηπιαγωγοί πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους δασκάλους στην επιρροή των προσδοκιών των γονέων για τη γλωσσική αγωγή από τις απαιτήσεις της συστηματικής διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου. Αυτό ερμηνεύεται, καθώς οι νηπιαγωγοί γίνονται καθημερινά «δέκτες» αυτών των προσδοκιών των γονέων και καλούνται να τις διαχειριστούν με πολλούς τρόπους. Νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, ωστόσο, φάνηκε να μην επηρεάζονται καθόλου από τις προσδοκίες των γονέων. Θεωρούν σημαντική τη συνεργασία με τους γονείς και την επιδιώκουν σε μεγάλο βαθμό, εισπράττοντας όμως συχνά από μέρους τους μια αδιαφορία και λανθασμένες εκδηλώσεις προσδοκιών και ανησυχιών. Οι δάσκαλοι, σε μεγαλύτερο βαθμό από τις νηπιαγωγούς, προσπαθούν να συνεργάζονται στενά με τους γονείς, όσον αφορά τις πρακτικές του γραμματισμού που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο ως συνέχεια του οικογενειακού γραμματισμού. Οι νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι συνεργάζονται με τους γονείς με γνώμονα την πρόοδο των παιδιών γενικότερα και διαχειρίζονται το πλαίσιο της συνεργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ελέγχουν και να περιορίζουν οποιαδήποτε διάθεση επιρροής και άσκησης πίεσης από μέρους των γονέων. (EL)
The purpose of this research is to investigate the perceptions of kindergarten teachers and first-grade primary school teachers about the expectations that parents of their pupils have of literacy and language development of their children. In particular, it examines teachers' perceptions of the influence that parent’s expectations on their children's of literacy have on their program (literacy practices) and how they manipulate these expectations. Collaboration practices of teachers with parents to manage their expectations are still being explored. The practices of literacy enhancement, at home, kindergarten and elementary school are being studied as a continuous. The research is part of a broader study of the relationships between natural / early and conventional / school literacy, the teachers' perceptions of the possibility of integration of language curricula, as well as practices resulting from the study of curricula. The data were collected through a questionnaire sample of 326 kindergarten teachers and 306 teachers teaching the year of the process in the first grade of Greek elementary schools (Achaia and Ilia) as well as conducting semi-structured interviews with 32 teachers who participated and completing the questionnaire.The results showed that kindergarten teachers were more likely to believe that their parents' expectations of language education were influenced by the demands of systematic primary school teaching. This is interpreted as the day-to-day kindergarteners are “receiving” these parenting expectations and are called upon to manage them in many ways. Kindergarten teachers and teachers of primary education, however, appeared to be unaffected by their parents' expectations. They are very positive in collaborating with parents and pursue it to a large extent, but often receive indifference and misrepresentation on their part. First grade teachers try to collaborate with parents on literacy practices that take place at school as a continuation of family literacy to a greater extent than kindergarten teachers. Kindergartens declare that they work with parents to guide the progress of children in general and manage the framework of cooperation in such a way that they can control and restrain any parenting influence and pressure.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποιοτική και ποσοτική μέθοδος (EL)
quantitative and qualitative research (EN)

γραμματισμός (EL)
νηπιαγωγείο (EL)
πρωτοσχολική ηλικία (EL)
αντιλήψεις εκπαιδευτικών (EL)
δημοτικό σχολείο (EL)
προσδοκίες γονέων (EL)
διδασκαλία της γλώσσας (EL)
literacy (EN)
teachers’ perceptions (EN)
collaboration practices (EN)
parent’s expectations (EN)
Preschool (EN)
kindergarten and primary school (EN)
Primary school (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2020-06-11


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 9 Αρ. 1 (2020); 58-76 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 9 No. 1 (2020); 58-76 (EN)

Copyright (c) 2020 Zoi Taxiarchis Apostolou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.