Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και οι απόψεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και οι απόψεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό (EL)
Τhe knowledge of early childhood teachers regarding autism and their attitudes towards the inclusion of children with autism in classroom (EN)

Γρηγορόπουλος, Ηρακλής Νικόλαος
Προβατά, Αδαμαντίνη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και τις απόψεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό στη γενική τάξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 91 εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και το ερωτηματολόγιο Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) των Segall & Campbell (2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας διέθεταν επαρκές επίπεδο γνώσεων, ωστόσο εμφανίζονταν ουδέτεροι απέναντι στη συμπερίληψη των παιδιών με αυτισμό στη γενική τάξη. Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία τους με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και η επιπλέον επιμόρφωση τους στην ειδική αγωγή  δε συσχετίστηκαν με θετικότερες απόψεις απέναντι στη συμπερίληψη των συγκεκριμένων παιδιών. Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον καταλληλότερο σχεδιασμό πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  (EL)
The purpose of this study was to investigate the knowledge of early childhood teachers regarding autism and their attitudes towards the inclusion of children with autism in classrooms. The research involved 91 early childhood teachers from the wider region of Western Macedonia. A demographic questionnaire and  the Autism Inclusion Questionnaire (AIQ; Segall & Campbell, 2007) were used to investigate the above questions. According to the results of this research, the most the participating early childhood teachers had sufficient knowledge, however, they maintained a neutral attitude towards the inclusion of children with autism in the general classrooms. In addition, their previous experience with children on the autism spectrum and their additional training in special education did not lead to a more positive attitude towards the inclusion of these children. Exploring early childhood teachers’ views can make a significant contribution to the design of useful inclusive educational practices. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποσοτική έρευνα (EL)
Quantitative research (EN)

γνώσεις (EL)
εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής (EL)
στάσεις (EL)
συμπερίληψη (EL)
αντιλήψεις (EL)
Αυτισμός (EL)
perceptions (EN)
education (EN)
early childhood teachers (EN)
inclusive education (EN)
autism (EN)
knowledge (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2021-01-20


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2021); 1-19 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 10 No. 1 (2021); 1-19 (EN)

Copyright (c) 2021 Ηρακλής Νικολαος Γρηγορόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.