Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος αρχαιομετρίας: Μια μελέτη περίπτωσης σύνδεσης των συλλογών του αρχαιολογικού μουσείου με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2023 (EL)

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος αρχαιομετρίας: Μια μελέτη περίπτωσης σύνδεσης των συλλογών του αρχαιολογικού μουσείου με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση (EL)
Designing an educational program for Archaeometry: A case study of bridging Archaeological Museum Collections with Modern Scientific Knowledge (EN)

Koliopoulos, Dimitrios
Georgopoulou, Popi

Η δυνατότητα διάδοσης στοιχείων των φυσικών επιστημών, όχι στο συνηθισμένο περιβάλλον του μουσείου επιστημών ή τεχνολογίας, αλλά στο αρχαιολογικό μουσείο, προτείνεται μέσω του σχεδιασμού μιας μουσειογραφικής δομής, της Εκπαιδευτικής Νησίδας Φυσικών Επιστημών. Η δομή αυτή συγκροτείται ταυτόχρονα ως επικοινωνιακό στοιχείο και ως εκπαιδευτικό εργαλείο σχετιζόμενη με το επιστημονικό «πεδίο-γέφυρα» μεταξύ αρχαιολογίας και φυσικών επιστημών, την αρχαιομετρία. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασμού και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσειογραφική αυτή δομή. (EL)
The possibility of disseminating elements of the natural sciences, not in the usual environment of the science and technology museum, but in the archaeological museum, is proposed through the design of a museographic structure, the Science Educative Islet. This structure is constituted at the same time as a communication element and as an educational tool related to archaeometry, a scientific "field-bridge" between archaeology and natural sciences. This article presents the designing principles and content of the educational program which is inextricably linked to this museographic structure. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εκπαιδευτική Νησίδα Φυσικών Επιστημών (EL)
Μουσειακή εκπαίδευση (EL)
Αρχαιολογικό μουσείο (EL)
Διδακτική φυσικών επιστημών (EL)
ανάπτυξη μουσειακών εκθεμάτων (EL)
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (EL)
educational programs (EN)
designing museum exhibit units (EN)
science education (EN)
Science Educative Islet (EN)
Archaeological museum (EN)
Museum education (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2023-01-21


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Ελλάδα (EL)
Greece (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 12 Αρ. 2 (2023): Εκπαίδευση και μάθηση σε μουσειακά περιβάλλοντα; 22-31 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 12 No. 2 (2023): Education and learning in museum environments; 22-31 (EN)

Copyright (c) 2023 Πόπη Γεωργοπούλου, Δημήτριος Κολιόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.