Απόψεις Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχετικά με το σύστημα επιλογής τους και την επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπόψεις Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχετικά με το σύστημα επιλογής τους και την επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης. (EL)
Views of Primary and Secondary Education about the selection system and management training. (EN)

Φωκάς, Επαμεινώνδας
Μπακάλμπαση, Ελένη

Σκοπός της παρούσας εργασίας  αποτελεί η καταγραφή  αντιλήψεων   των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σχετικά με το ισχύον σύστημα επιλογής τους, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο 3848/2010,  και παρουσιάζονται οι  προτάσεις τους σχετικά με αλλαγές του υπάρχοντος συστήματος  επιλογής ηγετικών στελεχών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα πήραν μέρος 78 άτομα  όλοι Διευθυντές  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 43 (55%) είναι άνδρες και οι 35 (45%) γυναίκες σχεδόν από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Ελλάδας.Είναι καθολικό το αίτημα των ερωτηθέντων Διευθυντών για αλλαγή στον τρόπο της συνέντευξης. Συμφωνούν σχεδόν όλοι για την αναγκαιότητά της: Να αξιολογηθεί η προσωπικότητα  του υποψηφίου και αν είναι δυνατόν να καταγραφεί το ψυχολογικό προφίλ του. Όμως διαφωνούν και αγωνιούν για τον τρόπο που γίνεται. Προτάσσουν την συνεχή επιμόρφωσή τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης .Οι περισσότεροι διευθυντές  απάντησαν πως θα ήθελαν να επιλέγουν οι ίδιοι το περιεχόμενο της επιμόρφωσης τους και να το διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. (EL)
The purpose of this paper is to record the perceptions of school leaders about the current system of their choice, as defined by Law 3848/2010, and to present their proposals on changes to the existing system of choice of leaders in Primary and Secondary education. Seventy eight (78) school leaders of Primary and  Secondary Education participate in the survey , 43 ( 55 % ) are male and 35 ( 45 % ) women from almost all the thirteen  Regional Prefectures  of Greece .It is the universal claim of respondents Directors to change the way the interview. Nearly all agree on its necessity: To assess the candidate's personality and if it is possible to record his or her psychological profile. But the respondents disagree and agonize over the way how it has been manipulated so far. The subjects of the survey suggest the continuous training in matters such as the organization and administration of education. Most managers answer that they would like to choose for themselves the content of their training and to shape it depending on their needs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (EL)
Επιμόρφωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (EL)
Επιστημονική κατάρτιση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. (EL)
school leaders` Training (EN)
school leaders` Scientific training (EN)
Criteria for selecting school leaders (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-06-09


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 2 (2014); 145-166 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 2 (2014); 145-166 (EN)

Copyright (c) 2016 Ελένη Μπακάλμπαση, Επαμεινώνδας Φωκάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.